Woonbelasting voor huiseigenaren lager

DEN HAAG, 24 AUG. De ministerraad heeft deze week besloten om de woonbelasting voor huiseigenaren, het huurwaardeforfait, te verlagen. De verlaging is gekoppeld aan een technische aanpassing van het forfait.

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat huiseigenaren compensatie moeten krijgen voor de dreigende belastingverhoging die hun volgend jaar te wachten staat. De hertaxatie van onroerende goederen die gemeenten op grond van de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ) uitvoeren, leidt in veel gevallen tot een stijging van de onroerende-zaakbelasting. De OZB is de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbron.

Ook de inkomsten die het Rijk geniet via het huurwaardeforfait gaan door de hertaxatie omhoog. Volgens berekeningen van het ministerie van Financiën zou de herwaardering tot 550 miljoen gulden extra inkomsten leiden.

In mei nam de Tweede Kamer met 87 stemmen voor en 63 stemmen tegen een motie van oppositiepartij CDA aan die het kabinet oproept het huurwaardeforfait voor huiseigenaren volgend jaar te verlagen. De regeringsfracties stemden verdeeld. De technische aanpassing is dat de huidige waardeklassen vervallen. De tabel huurwaardeforfait telt op dit moment veertien waardeklassen van 0 tot 600.000 gulden. Zo geldt voor een huis met een economische waarde van 220.000 à 270.000 een forfait van 6160 gulden.

In het nieuwe systeem wordt het forfait rechtstreeks toegepast op de WOZ-waarde met waardeklassen van 1000 gulden. Op dit moment moet op jaarbasis een bedrag aan huurwaardeforfait worden opgegeven dat is gebaseerd op 60 procent van de waarde van het huis. In het nieuwe systeem geldt het forfait over 100 procent van de waarde van het huis. Het huurwaardeforfait is daarom verlaagd naar 1,25 procent (60 procent van 2,1). De WOZ-waarde zal voor de eerste maal worden gebruikt bij het opleggen van de aanslagen over 1997.