Verlichting van lasten met 800 miljoen gulden

DEN HAAG, 23 AUG. De lasten voor burgers en bedrijfsleven worden volgend jaar met ongeveer 800 miljoen gulden verlaagd. De ministerraad heeft gisteren, verrassend snel, een akkoord bereikt over de Miljoenennota 1997.

Het begrotingsakkoord resulteert in een behoud van de koopkracht voor bijna alle categorieën. Het overheidstekort komt uit op 2,25 procent van het bruto binnenlands produkt - ruim onder de bovengrens van 3 procent die geldt voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU).

De fracties van PvdA, VVD en D66 hebben enthousiast gereageerd op het akkoord. “Het lijkt erop dat het kabinet geslaagd is in de vrij moeilijke opdracht een fatsoenlijk evenwicht tot stand te brengen tussen twee doelstellingen: financiële soliditeit en werk plus inkomen”, aldus een woordvoerster van de PvdA-fractie.

Begin 1998 wordt op basis van de Miljoenennota 1997 beoordeeld of Nederland voldoet aan de criteria die worden gesteld voor toelating tot de EMU. Over de exacte daling van de staatsschuld zijn nog geen nieuwe cijfers beschikbaar. Het Centraal Planbureau voorspelde deze week een daling van 78,5 naar 78 procent van het bruto binnenlands produkt. Direct betrokkenen verwachten dat in de begroting een daling van deze schuldquote met 1,5 à 2,0 procentpunt zal worden gepresenteerd. De Miljoenennota wordt officieel op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag, gepresenteerd.

Het behoud van koopkracht is mogelijk door een kleine verlaging van het tarief van de eerste belasting- en premieschijf. Een verhoging van de sociale premies, nodig om tekorten bij de sociale fondsen weg te werken, wordt gecompenseerd door een verlaging van het belastingdeel.

De belastingbetaler moet nu over een inkomen van 45.325 gulden 31,15 procent premies sociale verzekeringen betalen en 6,70 procent belasting.

Het arbeidskostenforfait, het bedrag dat aan beroepskosten mag worden afgetrokken bij de berekening van de belasting, wordt verhoogd van acht tot tien procent van het inkomen. De minimum- en maximumbedragen worden met 55 gulden verhoogd tot respectievelijk 298 en 2562 gulden.

Om de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verbeteren wordt de belastingaftrek voor werkgevers die iemand aannemen tegen maximaal 115 procent van het minimumloon bijna verdubbeld. Nu geldt een belastingvoordeel van bijna 1.200 gulden per jaar. Voor werkgevers die een langdurig werkloze in dienst nemen kan het voordeel oplopen tot 6.500 gulden.

Huiseigenaren krijgen via een verlaging van het huurwaardeforfait, de woonbelasting voor huiseigenaren, compensatie voor de dreigende lastenverzwaring die een gevolg is van een herwaardering van woningen. Dit zou de schatkist ongeveer 500 miljoen gulden opleveren. Het forfait wordt nu verlaagd van 2,8 naar 2,1 procent. Er komt een nieuwe tabel waarbij elke huiseigenaar 1,25 procent van de nieuwe taxatiewaarde bij zijn inkomen moet optellen. Er wordt ook extra geld uitgetrokken voor de individuele huursubsidie.

De accijnzen op sigaretten en shag worden met 50 cent verhoogd, voor sigaren geldt een beperkte verhoging. De verhoging van de benzine-accijns staat vandaag op de agenda van de ministerraad.