Schiphol verlegt uitvliegroutes

DEN HAAG, 23 AUG. Luchthaven Schiphol gaat de uitvliegroutes verleggen. De luchthaven hoopt zo meer vluchten te kunnen verwerken en minder lawaaioverlast bij omwonenden te veroorzaken.

Dat blijkt uit de 'Aanwijzing Luchtvaartterrein Schiphol' die de ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en De Boer (VROM) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De aanwijzing is de juridische vertaling van het politieke besluit om Schiphol uit te breiden met een vijfde baan, zoals dat vorig jaar door Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd. Met een aanwijzing verplicht het rijk gemeenten de uitbreiding van het luchtvaartterein in hun bestemmingsplan op te nemen. Ook worden in de aanwijzing geluidszones rond de luchthaven vastgesteld. Als gevolg daarvan mogen geen nieuwe woningen in dat gebied worden gebouwd.

Bij het ontwerp van de nieuwe uitvliegroutes is rekening gehouden met de dichtheid van de bebouwing. Gekozen is voor deels dunner bebouwde gebieden, en voor routes die langer een gemeenschappelijk pad volgen. De Kaagstreek gaat er in de nieuwe situatie op achteruit doordat er meer vliegroutes komen, Amsterdam centrum en Amsterdam Zuid-Oost worden er beter van.

De geluidszones zijn gerelateerd aan een maximum aantal woningen dat hinder mag ondervinden. Nu is dat nog 15.000, na aanleg van de vijfde baan moeten dat er 10.000 worden. Deze grens is een van de drie 'sloten op de groei' die zijn vastgesteld in het uitbreidingsbesluit, de planologische kernbeslissing. De andere twee betreffen het milieu (luchtvervuiling) en het maximaal aantal per jaar op de luchthaven te verwerken passagiers, 44 miljoen in 2015.

De publicatie van de aanwijzing heeft geleid tot protesten van de milieubeweging. Die meent dat ook het maximale aantal passagiers erin moet worden opgenomen, om een juridisch dwangmiddel te hebben als de luchthaven in gebreke blijft. President-directeur H. Smit heeft herhaaldelijk gesteld dat de grens van 44 miljoen passagiers wat hem betreft niet nodig is. Het vaststellen van geluidszones is volgens hem afdoende om het vlieglawaai binnen de perken te houden. Verscheidene Tweede-Kamerleden hebben laten weten minister Jorritsma hierover vragen te zullen stellen.

Verkeer en Waterstaat wees er gisteren op dat de grens van 44 miljoen niet in een aanwijzing thuishoort, en zal worden gehandhaafd met een beroep op de planologische kernbeslissing. Zo kan de minister het gebruiksplan afkeuren dat de luchthaven haar elk jaar voorlegt.