Huurwaardeforfait omlaag en huursubsidie omhoog

DEN HAAG, 22 AUG. Het kabinet heeft bij de besprekingen over de begroting van volgend jaar een principe-akkoord bereikt over een verlaging van het huurwaardeforfait gekoppeld aan een verhoging van de huursubsidie.

Niet bekend

Een verlaging van het forfait hebben de regeringspartijen PvdA en D66 steeds gekoppeld aan een verhoging van de huursubsidie. De norm voor huurcompensatie wordt nu verhoogd, waardoor minima eerder in aanmerking komen voor huursubsidie. Dit heeft een gunstig effect op de koopkracht van de sociale minima.

De ministerraad praat vandaag verder over de Miljoenennota 1997 die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Voor de zomer is een akkoord bereikt over de overheidsuitgaven in 1997 en deze week wordt gesproken over de inkomsten (belastingen en sociale premies). Deze, of begin volgende week, wil het kabinet de besprekingen afronden zodat de begrotingsstukken voor advisering naar de Raad van State kunnen worden gestuurd.

De ministers zijn het ook eens geworden over een verhoging van de zogeheten afdrachtskorting. Vorig jaar introduceerde het kabinet deze korting op de loonbelasting voor werknemers met een bruto loon tot 115 procent van het wettelijk minimumloon, waardoor met name laaggeschoolde arbeid goedkoper wordt. De grens van 115 procent van het minimumloon wordt verhoogd tot 120 procent. Over de financiering bestaat nog een verschil van mening. De ministerraad streeft er ook naar om vandaag een knoop door te hakken over de verhoging van de tabaksaccijns en benzine- en dieselaccijns. VVD-minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat), daarbij gesteund door PvdA-minister De Boer (Milieu), wil de files bestrijden door de brandstofprijzen met een kwartje te verhogen. VVD-minister Zalm (Financiën) en zijn PvdA-staatssecretaris Vermeend hebben tegen deze verhoging bezwaar aangetekend, want ze vrezen dat automobilisten in de grensstreek in het buitenland gaan tanken. Pomphouders en fiscus derven dan inkomsten.

De D66-bewindslieden Borst (Volksgezondheid) en Wijers (Economische Zaken) verschillen nog van mening over een verhoging van de accijns op sigaretten en shag. Borst wil een prijsverhoging van drie kwartjes als een van de maatregelen om het roken onder jongeren te ontmoedigen. Wijers houdt, gelet op de concurrentiepositie van de tabaksindustrie, voorlopig vast aan een kwartje.