Optimistische Melkert krijgt gelijk

DEN HAAG, 21 AUG. Minister Ad Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) lacht in zijn vuistje. In het voorjaar typeerde hij de voorspellingen van het Centraal Planbureau als veel te pessimistisch.

De PvdA-minister heeft gelijk gekregen. Werd in april nog gerekend met een economische groei van 2,0 (1996) en 2,5 procent (1997), nu heeft het CPB deze prognoses bijgesteld tot 2,5 en 2,7.

De aantrekkende economische groei heeft gunstige effecten voor de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid in arbeidsjaren neemt in 1996 en 1997 toe met respectievelijk 85.000 en 99.000; 21.000 en 24.000 meer dan vier maanden geleden voorspeld. Ook de prognoses van de werkloosheid vallen gunstiger uit. Het aantal werklozen zal afnemen van 500.000 naar 465.000 in 1997. In april ging het CPB nog uit van een daling van 540.000 naar 530.000.

De ramingen voor onder meer werkgelegenheid en werkloosheid zijn volgens CPB-directeur Henk Don herzien op basis van de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige week melde het CBS bijvoorbeeld dat de dalende tendens van de werkloosheid doorzet. De geregistreerde werkloosheid is vorige maand met 3.000 gedaald naar 414.000; in vergelijking met een jaar geleden is sprake van een daling met 31.000.

Naast deze bijstellingen heeft het CPB zijn verwachting van de loonstijging in de marktsector voor komend jaar fors aangepast, van 1,7 procent naar 2,5 procent. Dit heeft een gunstig effect op de koopkracht van mensen met een uitkering omdat het kabinet besloten heeft om uitkeringen volledig te koppelen aan de loonstijging in de marktsector.

Het verschil van 0,8 procentpunt wordt met name veroorzaakt door minder lastenverlichting. In een exercitie van het CPB die de ministers na hun vakantie aantroffen werd gerekend met een lastenverlichting van zes miljard gulden. Zo'n bedrag heeft een sterk matigend effect op de lonen. In berekeningen die het CPB eerder deze week naar het kabinet stuurde, was dit bedrag met de helft verkleind. In de modellen van het CPB leidt dit direct tot hogere lonen in de marktsector. Lastenverlichting lokt loonmatiging uit.

Daarnaast verwacht het Planbureau krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks een werkloosheid van ongeveer een half miljoen mensen worden de lonen omhoog gedreven doordat de vraag naar mensen met gespecialiseerde beroepen groter dreigt te worden dan het aanbod. Dit drijft de prijs op, wat vooralsnog alleen zichtbaar is in de automatiseringssector.

Het probleem van minister Melkert blijft de zogeheten onderkant van de arbeidsmarkt. Bij zijn collega's heeft hij daarom deze week een voorstel ingediend om 600 à 700 miljoen gulden extra uit te trekken voor de 'afdrachtskorting'. Vorig jaar introduceerde het kabinet deze korting op de loonbelasting voor werknemers met een bruto loon tot 115 procent van het wettelijk minimumloon.

Het wordt door direct betrokkenen bij het lopende begrotingsoverleg één van de meest reële fiscale wensen genoemd. De wens van fiscale bevoordeling voor software (bepleit door minister Hans Wijers, Economische Zaken), kunst uit nalatenschappen (staatssecretaris Aad Nuis, Cultuur) of biologisch landbouw (Jozias van Aartsen, Landbouw) missen aansluiting bij de strijdkreet van het kabinet: werk, werk werk.

    • Cees Banning