Verzet bij korpsen tegen 'carrousel''; Roulatie bij politie dreigt vast te lopen

ROTTERDAM, 17 AUG. Het plan van het ministerie van Binnenlandse Zaken om hoofdcommissarissen van politie te laten rouleren dreigt te stranden op groeiende weerstand onder korpsbeheerders en intern verzet bij enkele politiekorpsen.

Diverse betrokkenen bij de zogenoemde 'politiecarrousel' bevestigen

dat het vrijwel onmogelijk is dat de overplaatsing van de meest betrokken korpschefs in september zal zijn geregeld. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) heeft dat de Tweede Kamer voor de zomer toegezegd in het debat over de parlementaire enquête opsporingsmethoden. De Kamer wil vooral dat de Haarlemse politiechef R. Straver bij het korps Kennemerland vertrekt wegens het schandaal bij zijn Criminele Inlichtingendienst (CID).

Binnenlandse Zaken is er wel in geslaagd Straver over te halen een nieuwe functie te aanvaarden bij het korps Hollands Midden (standplaats Leiden), maar is de afgelopen weken geconfronteerd met eisen van de zittende korpschef van Hollands Midden, S. van Hulst, die op korte termijn niet na te komen zijn. Betrokkenen bij de 'carrousel' zijn nu uiterst sceptisch over het welslagen van de operatie. “De zaak ligt op zijn gat”, aldus een van hen.

Een woordvoerder van minister Dijkstal zegt dat de gerezen problemen te wijten zijn “aan de vele bij het proces betrokken personen die het onmogelijk maken de kortste weg van A naar B af te leggen”. Toch is er volgens hem “nog altijd hoop dat we er op tijd uit zijn”.

Van Hulst, die eerder het aanbod afsloeg naar Utrecht over te stappen, heeft het ministerie laten weten alleen uit Hollands Midden te vertrekken als hij naar het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) dan wel het politiekorps in Den Haag of Rotterdam kan. Voor zowel een overgang naar het KLPD als Den Haag geldt dat deze wordt belemmerd door de wens van de zittende korpschefs J. de Wijs en J. Brand hun termijnen uit te zitten. De Wijs heeft nog vier jaar te gaan; Brand weigert eerder

dan september 1997 op te stappen.

Om die reden is ook de al overeengekomen overgang van J. Wiarda uit Utrecht naar Den Haag op losse schroeven komen te staan. De mogelijkheid

voor Van Hulst over te stappen naar Rotterdam wordt belemmerd omdat burgemeester Peper vasthoudt aan het idee een niet-politieman als hoofd van zijn korps aan te stellen.

Korpsbeheerders en korpschefs klagen dat Binnenlandse Zaken de laatste maanden strategisch onhandig heeft geopereerd. Zo is burgemeester Goekoop van Leiden, als korpsbeheerder van Hollands Midden een cruciale figuur in de 'carrousel', woedend op het departement en bestaat er onvrede omdat een conclusie uit het rijksrechercherapport over de CID Haarlem is verdwenen.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus