Politietop ergert zich aan 'incidenten'

ROTTERDAM, 17 AUG. De bereidwilligheid van de korpsbeheerders en korpschefs om loyaal aan de politie-carrousel mee te werken is de laatste maanden sterk afgenomen door enkele incidenten die ogenschijnlijk weinig met de roulatie van politiechefs te maken hebben. Maar bij elkaar hebben ze een ongerief over 'Den Haag' gegenereerd dat bij de afwikkeling van de carrousel uiterst ongelegen komt.

Zo is burgemeester C. Goekoop van Leiden - als korpsbeheerder van Hollands Midden een beslissende schakel in de carrousel omdat hij in principe bereid is de Haarlemse politiechef R. Straver binnen te halen -

begin deze maand in woede ontstoken op Binnenlandse Zaken. Het departement heeft volgens hem zonder voldoende vooroverleg besloten een nieuwe voorzitter (de oud-burgemeester van Amersfoort, A. Schreuder) te benoemen van het LSOP, het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie.

Het LSOP, waaronder alle politie-opleidingen vallen, is in de ogen van de korpsbeheerders een belangrijk instrument om de kwaliteit van onder meer de recherche te verbeteren, maar verkeert al enkele jaren in een financiële en bestuurlijke crisis. Goekoop is waarnemend voorzitter

van het LSOP, maar heeft volgens diverse aanwezigen op een LSOP-vergadering op 2 augustus laten weten zijn functie ter beschikking te stellen als de voorgenomen benoeming van Schreuder niet wordt heroverwogen.

Formeel is in de bestuursraad van het LSOP besloten de kritiek op de benoeming te beperken tot klachten over de procedure, maar op de achtergrond speelt dat het LSOP-bestuur een bestuurlijk zwaargewicht aan

het hoofd van de organisatie wil hebben. Het departement heeft inmiddels

in allerijl toegezegd een gesprek tussen minister Dijkstal en Goekoop over de crisis bij het LSOP te arrangeren. Tot die tijd weigert de Leidse burgemeester commentaar.

Een extra complicatie bij de afwikkeling van de carrousel is bovendien dat vorige maand is gebleken dat een voor de Centrale Recherche-Informatiedienst (CRI) ongunstige conclusie over zijn betrokkenheid bij het Haarlemse CID-schandaal niet is terechtgekomen in het rapport van de rijksrecherche over de CID Kennemerland. In die conclusie spreekt de rijksrecherche er zijn verbazing over uit dat de CRI begin 1993 - ruim een half jaar voor het uitbreken van de IRT-affaire - alarmerende informatie over de financiële relatie tussen een vruchtensapproducent (sapman) en de Haarlemse CID'ers Langendoen en Van Vondel niet heeft doorgegeven aan de Haarlemse korpsleiding. Dit oordeel komt wel voor in een onderliggende versie van het rijksrechercherapport maar kwam niet terecht in het eindrapport.

De Haarlemse burgemeester Pop heeft na een publikatie in deze krant daarover schriftelijk opheldering bij minister Sorgdrager (Justitie) gevraagd. Van meer gewicht is echter dat hij er collega-korpsbeheerders van heeft weten te overtuigen dat het werkstuk van de rijksrecherche eenzijdig de schuld van het CID-debacle in Haarlem heeft gelegd.

In de Tweede Kamer groeit dat besef ook. Nadat eerder Hillen (CDA) een serie kritische vragen aan minister Sorgdrager (Justitie) stelde, voegde

zich gisteren Sorgdragers partijgenoot en Tweede-Kamerlid Dittrich (D66)

bij de critici. “Dit moet goed uitgezocht worden”, aldus Dittrich. “Dit werpt een ander licht op de gang van zaken rond het CID-schandaal.

Als blijkt dat de Haarlemse korpsleiding destijds moedwillig door de CRI

onwetend is gehouden van de zaak, kan dat heel belangrijke consequenties

hebben voor de personele consequenties in Haarlem.''

In het licht van de incidenten rond de LSOP en de 'verdwenen conclusie' hebben de voorzitters van de korpsbeheerders, hoofdofficieren van justitie en hoofdcommissarissen ruim twee weken geleden zelfs overwogen hun medewerking aan de carrousel in het openbaar op te zeggen. Uit strategische overwegingen hebben ze er echter voor gekozen “via de binnenlijn” hun groeiende bezwaren uiteen te zetten, aldus een intimus van een van de voorzitters.

Strategisch valt er veel op te merken bij de manier waarop de ambtenaren

van Dijkstal met de carrousel omspringen, zeggen korpsbeheerders. Toen de minister eraan begon kregen zijn ambtenaren de suggestie eerst een 'informateur' te benoemen alvorens afspraken met korpsbeheerders en politiechefs te maken. Dat gebeurde niet.

Een topambtenaar van Dijkstal maakte met mensen als Van Hulst en Wiarda en talrijke korpsbeheerders op individuele basis afspraken. Daarvan staan er bijna geen meer overeind. Misschien dat “alleen premier Kok” de zaak kan redden, zei een vertwijfelde ambtenaar gisteren.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus