Huurwaardeforfait (3)

De Kam besluit zijn artikel met de conclusie dat kabinetten van uiteenlopende politieke signatuur al jarenlang pogingen in het werk stellen de stromen overheidssubsidie in te dammen. Voorts dat de aangekondigde tegemoetkoming voor huiseigenaren om de vaststelling van de huurwaarde te verlagen, haaks op dit beleid staat. Zijn betoog zie ik als een poging een te lang bestaand anachronisme in stand te houden.

Hij gaat voorbij aan het gegeven dat het bezit van een eigen woning geenszins impliceert dat er ook rente-aftrek bestaat. Degenen die na tientallen jaren eindelijk in staat zijn hun hypothecaire lening geheel af te lossen - in welke jaren ook rentelasten bestonden met percentages in de twee cijfers - hebben indertijd ook voor de keus gestaan hun besparingen op andere wijze te beleggen. Deze beleggingen hadden ongetwijfeld ook een waardestijging gekend, die hen min of meer konden vrijwaren van geldontwaarding.

Een werknemer die een salarisverhoging ontvangt betaalt meer inkomstenbelasting. Een automobilist betaalt meer benzineaccijns naarmate hij meer benzine verbruikt. Deze constatering kan niet leiden tot de gedachte dat een bezitter van een eigen huis opeens in 'meer huis' woont. Die woont immers nog steeds in hetzelfde huis en de kosten van onderhoud en afschrijving gaan onverminderd door. Van een hoger inkomen is veelal in het geheel geen sprake. Toch meer huurwaarde bij zijn inkomen moeten tellen, zonder dat hij de vermeende aftrekposten voor rentelasten heeft, is hoogst onrechtvaardig. Waarom dan niet voor alles dat een belastingbetaler in eigendom heeft, maar dat hij desgewenst ook in huur kan worden verkregen, ook een huurwaardeforfait vaststellen?

Bijtelling van de huurwaarde van goederen die met geleend geld zijn gefinancierd opent nog heel wat perspectieven voor de fiscus. Het bezit van eigen auto, een eigen zeiljacht, of welk ander kapitaalgoed dat ook in huur te verkrijgen is, zou volgens zijn zienswijze tot een huurwaardeforfait kunnen leiden.

Kortom: het huurwaardeforfait als anachronisme dient te worden verlaten.

    • H. Franken