Werk bedreigd bij sociale werkplaatsen

DEN HAAG, 9 AUG. In de sociale werkvoorziening dreigen de komende vijf jaar naar schatting 2.600 voltijdbanen te verdwijnen. Dit blijkt uit een berekening die adviesbureau Koers heeft uitgevoerd in opdracht van betrokken partijen.

Het rapport Onderzoek naar de financiële effecten van de nWSW voor de kosten van een SW-werkplek, opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken, de organisatie van directeuren in de sociale werkvoorziening NOSW en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) wordt volgende week woensdag gepresenteerd.

Oorzaak van de terugloop van de werkgelegenheid is een verandering van de Wet Sociale Werkvoorziening (nWSW). In het nieuwe wetsvoorstel geeft minister Melkert (Sociale Zaken) een strakkere definitie van wie in de sociale werkplaatsen aan de slag mag. Dit leidt ertoe dat werknemers met wat meer mogelijkheden elders aan het werk moeten. De sociale werkvoorziening wordt dan gereserveerd voor mensen met zware handicaps.

Naar aanleiding van het voorstel kan een inschatting gemaakt worden van de gevolgen. Omdat er aanvankelijk verschil van inzicht over deze gevolgen bestond tussen het ministerie, de VNG en de NOSW, werd een advies van Koers gevraagd. Dat bureau komt nu tot de conclusie dat omzet en kwaliteit van de sociale werkvoorziening achteruit zullen gaan. Over een periode van vijf jaar zou het gaan om een verlies van 111 miljoen gulden. Dat komt overeen met circa 2.600 arbeidsplaatsen.

Het ministerie kwam op grond van eigen onderzoek op een verslechtering van het bedrijfsresultaat van 66 miljoen en de NOSW kwam tot 146 miljoen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie blijft het uitgangspunt voor het kabinet dat de nieuwe wet geen banen mag kosten. De veranderingen leveren het Rijk ook geen bezuinigingen op, aldus de woordvoerder.

De financiële effecten kunnen volgens het adviesbureau op drie manieren opgelost worden. De rijksbijdrage zou verhoogd kunnen worden, maar deze maatregel heeft het ministerie op voorhand afgewezen. De gemeente zou financieel kunnen bijspringen, maar dat is volgens alle drie de betrokken partijen onmogelijk. De VNG vindt die oplossing veel te eenzijdig. Als derde oplossing wordt een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening voorgesteld. Daar is het ministerie echter fel op tegen.

De bedrijven in de sociale werkvoorziening, waar werknemers eenvoudig, handmatig werk verrichten, bieden werk aan 81.000 geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Er is een wachtlijst van 18.000 werkzoekenden. De overheid geeft een subsidie van 3,5 miljard gulden en gemeenten een subsidie van 170 miljoen gulden per jaar.