Lobbyen

Lobbyen is de normaalste zaak van de wereld en het is goed dat het Europese Parlement het nu eindelijk eens is geworden over maatregelen om behoorlijke belangenbehartiging doorzichtig te maken en uitwassen tegen te gaan. De in te stellen gedragscode over de omgang tussen lobbyisten en parlmentariërs zal overigens alleen gelden voor lobbyisten die een permanente toegangspas tot het Parlement aanvragen en niet voor de parlementariërs zelf, zoals uw hoofdartikel van 27 juli suggereert.

Lobbyisten die de nieuwe regels willen ontwijken kunnen dat doen door niet zo'n pas aan te vragen, maar wie regelmatig in Brussel en Straatsburg actief is zal er geen zin in hebben om steeds weer in de rij te staan voor een dag- of weekpas. Dat die mogelijkheid blijft bestaan voor iedereen die incidenteel iemand in het Parlment wil spreken of een openbare zitting wil bijwonen, is ook van belang voor lobbyisten 'van buiten', die niet week-in-week-uit in Brussel en Straatsburg actief zijn. En het staat iedereen, geregistreerd of niet, vrij om brieven te schrijven, op te bellen of buiten het Parlement afspraken te maken. De registratie van nevenactiviteiten van parlementariërs is beperkt en betreft alleen de aard van hun beroepsactiviteiten of andere betaalde functies, niet de hoogte van de bijbehorende inkomsten. Op welke manier deze gegevens toegankelijk zullen worden is nog onduidelijk: tot nu toe is alleen vastgelegd dat het register openbaar is. Het vermogen van parlementariërs zal voorlopig alleen worden geregistreerd volgens de normen van het land waarin ze verkozen zijn, maar er zijn maar twee EU-lidstaten waar dergelijke regels voor parlementariërs van kracht zijn. Het nieuwe register van lobbyisten zal wel ter inzage zijn in de informatiebureaus van het Parlement in de lidstaten. Dat is al een hele verbetering.

Minstens zo belangrijk, voor commerciële en ideële lobbyisten is een evenwichtiger en doorzichtiger systeem van consultatie van belangengroeperingen door de Europese instellingen. Als bij ieder voorstel of besluit van de Europese instellingen wordt vermeld welke externe belanghebbenden en experts zijn geconsulteerd kan iedereen controleren of er wel een behoorlijke hoor en wederhoor is toegepast.

Waar het nu op aankomt is de preciese formulering en de praktische toepassing van de registraties en de gedragscode. Daarbij is het noodzakelijk dat speciale aandacht wordt besteed, zoals bepleit door de Spaanse Conservatief Gil-Robles namens de parlementscommissie voor sociale zaken en werkgelegenheid, aan faciliteiten voor niet-commerciële, ideële belangengroepen, die meestal lang niet de middelen en de menskracht hebben waar commerciële lobbyisten over beschikken.

    • Peter Sluiter
    • Brusselj. van Pelt. Leiden