Kabelpakketten

Dat het mediajargon dreigt te worden verrijkt met een nieuwe term 'wettelijk basispakket' lijkt mij geen wezenlijk probleem. Het bevreemdt me evenwel, dat het volgens NRC HANDELSBLAD (26 juli) minder duidelijk is, waarom een wettelijk voorschrift is geboden. Het is zonneklaar, dat zonder adequate regelgeving de zaak in de niet zo verre toekomst volkomen uit de hand zal lopen.

Overal ter wereld zijn lieden tot de ontdekking gekomen, dat met behulp van het medium televisie grof geld is te verdienen. Bovendien geeft zeggenschap over het gebruik van het medium macht, die vervolgens ook weer te verzilveren is. Bij publieke omroep ontbreekt een winstoogmerk.

Er is een ontwikkeling gaande, waarbij strijdigheid tussen culturele belangen en economische belangen steeds meer aan het licht treedt. Alles aan de vrije markt overlaten kan de beoogde liberalisering niet te verwaarlozen schade toebrengen. Een zekere mate van protectie is binnen de liberale principes te rechtvaardigen. In het artikel wordt gesteld, dat het begrijpelijk is, dat Buis de kabelexploitanten niet helemaal de vrije hand wil laten. Maar deze zin komt na uw bewering, dat het een raadsel is, waarom Nuis zoveel belang hecht aan een van staatswege samengesteld basispakket. Met name ageert u tegen het feit, dat Nuis zenders van de publieke omroepen in ons omringende landen in het basispakket wil onderbrengen. Het in dit verband soms door tegenstanders hiervan gehanteerde argument, dat het door ingezetenen verschuldigde kijk- en luistergeld slechts ten goede komt aan de nationale publiek omroep is mijns inziens niet steekhoudend. Het is daarentegen mijn overtuiging, dat een ruime toegankelijkheid tot programma's van buitenlandse publieke omroepen een niet te onderschatten meerwaarde van de kabel inhoudt passend bij het streven naar Europese integratie.

    • Aat Koster