Aanbod van afval groeit 2 procent

DEN HAAG, 30 JULI. De hoeveelheid door huishoudens geproduceerd afval is opnieuw toegenomen. In 1995 zamelden reinigingsdiensten in opdracht van gemeenten ruim twee procent meer huishoudelijk afval in dan het jaar ervoor. De hoeveelheid huishoudelijk afval neemt al enkele decennia jaarlijks toe.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De hoeveelheid in zakken en containers aangeboden, gemengd afval nam vorig jaar weliswaar af, maar dit werd gecompenseerd door een sterkere stijging van twee categoriën gescheiden afval: grofvuil (grof tuinafval, bouw- en sloopafval) en gft-afval (afval van groente, fruit en tuin).

In 1994 werd 4,4 miljoen ton gemengd afval geproduceerd, vorig jaar 4,2 miljoen ton. De hoeveelheid gescheiden afval nam in dezelfde periode toe van 2,8 naar 3,2 miljoen ton. Hiervan bestond 1,4 miljoen ton uit gft-afval.

Volgens het CBS werd in gemeenten waar het gft-afval ook al in 1994 apart werd gehouden, in 1995 evenveel van dit afval ingezameld. De toename wordt veroorzaak door een uitbreiding van het aantal wijken waar het gft-afval gescheiden wordt ingezameld.

Deze verschuiving van gemengd naar gescheiden afval is reeds enkele jaren aan de gang. Overigens zijn de andere categorieën gescheiden afval vorig jaar stabiel gebleven. Het gaat om oud papier en karton, glas, metalen, klein chemisch afval, plastic, textiel en wit- en bruingoed. Na gft-afval vormt oud papier en karton met 730.000 ton de grootste categorie gescheiden afval.

De toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval hangt voor een deel samen met de groei van de bevolking. Vorig jaar telde Nederland 15,43 miljoen inwoners, in 1994 15,34.

Tegelijk groeit de hoeveelheid per individu geproduceerd afval. Omgerekend per hoofd van de bevolking werd vorig jaar 475 kilo afval geproduceerd. In 1990 was dit nog vierhonderd kilo per persoon per jaar, in 1950 150 kilo. Behalve veranderende consumptiepatronen is een mogelijke verklaring de toename van het aantal kleinere huishoudens, die relatief meer afval produceren.