Nieuw schooltype als middel tegen schoolverlaten

AMSTERDAM, 26 JULI. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam Zuidoost laat een nieuw schooltype ontwikkelen. In de 'integrale school' moeten niet alleen leslokalen komen, maar ook gezondheidsvoorzieningen zoals een consultatiebureau en een RIAGG. Bovendien zouden er cursussen moeten worden gegeven aan ouders, zodat die ook meer bij de school betrokken raken.

De integrale school is een van de aanbevelingen in het rapport 'Geëigende interventie en preventie: Naar een aanpak van het voortijdig schoolverlaten in Amsterdams Zuidoost'. Het rapport is geschreven op verzoek van het stadsdeel, naar aanleiding van verschillende onderzoeken die de achterstanden in het onderwijs in dit stadsdeel hebben blootgelegd.

Het aantal kinderen dat de school verlaat zonder diploma is volgens de schrijver van het rapport, dr. C.E.S. Choenni, moeilijk te achterhalen. Scholen stellen het probleem volgens hem rooskleuriger voor dan jeugdhulpverleners en politie. Wel blijkt dat zo'n 40 procent van de leerlingen die van school afgaan, dat doet zonder diploma van de laatst gevolgde opleiding.

Choenni schetst wel een beeld van 'risicoleerlingen'. “Het voortijdig schoolverlaten”, schrijft hij, is “bijna uitsluitend een allochtonenprobleem”. In Amsterdam Zuidoost is tweederde van alle kinderen op de basisschool allochtoon. Een kwart tot een derde van de ongeveer 10.000 basisschoolleerlingen rekent hij tot de risicogroep. Het gaat dan vooral om kinderen uit de hoogbouwflats.

In het voortgezet onderwijs concentreren de problemen zich in de gemeenschap van Surinamers en Antillianen, waarvan de overgrote meerderheid afkomstig is uit eenoudergezinnen. Meisjes tussen de 14 en 17 jaar verlaten de school veel vaker zonder diploma dan hun seksegenoten in de rest van Amsterdam: 44 procent tegen 22 procent.

Choenni stelt voor een school in te stellen die open is van acht uur 's ochtends tot zes uur 's avonds. In de tijd dat er geen les wordt gegeven, krijgen kinderen die niet thuis mogen of kunnen komen opvang. Het bestuur van stadsdeel Zuidoost heeft inmiddels een ambtelijke werkgroep aangesteld om de mogelijkheden van de 'school als tweede huis' te onderzoeken.