Kritiek op sociale dienst Amsterdam

AMSTERDAM, 25 JULI. De afdeling Bezwaar en Beroep van de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) in Amsterdam gaat onbehoorlijk om met bezwaren van zowel afgewezen aanvragers van bijstand in het kader van de Algemene bijstandswet (Abw) als aanvragers van een voorziening in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg).

Behandeltermijnen van de aanvragen worden in veel gevallen schromelijk overschreden, wettelijk voorgeschreven voortgangsrapportages blijven uit en telefonisch gedane toezeggingen worden niet nagekomen, zo stelt de gemeentelijke ombudsman N. Salomons vast. Zij onderzocht de betreffende GSD-afdeling op basis van zestien binnengekomen verzoeken daartoe.

In alle zaken is de maximale beslistermijn van tien weken ruimschoots overtreden, aldus het rapport. In een enkel geval wist een in eerste aanleg afgewezen aanvrager na 46 weken nog niet waar hij aan toe was.

De afdeling kampt met werkachterstanden, voornamelijk veroorzaakt door een toegenomen aantal bezwaarschriften en personele onderbezetting. De grootste oorzaak blijkt echter de kwaliteit van de beslissingen op aanvragen in eerste aanleg: bijna de helft van de ingediende bezwaren is gegrond. De GSD werkt inmiddels aan verbetering hiervan en is begonnen aan een inhaalactie om de achterstanden terug te brengen. Bij de Wvg-zaken lukte dit al.

In het geval van de Abw-zaken ziet de naaste toekomst er somberder uit, aldus Salomons. Per 1 oktober zal nog steeds sprake zijn van een achterstand van ruim zeshonderd zaken, alle inhaalinspanningen ten spijt. Salomons dringt er in haar rapport bij wethouder J. van der Aa voor Sociale Zaken op aan duidelijkheid te verschaffen over de vraag of deze “niet te verdedigen” achterstand niet alsnog weggewerkt kan worden, ook al omdat het aantal bezwaarschriften naar verwachting nog verder zal stijgen. De ombudsman wil tevens dat de wethouder toeziet op verbetering van zowel de aanvraagbehandeling in eerste aanleg als van de algehele werkwijze van de afdeling Bezwaar en Beroep. (ANP)