Apothekers eisen actie tegen Azivo en ZVG

ROTTERDAM, 24 JULI. De apothekers in de regio Den Haag, Zoetermeer, Delfland en Schieland hebben de Ziekenfondsraad gesommeerd binnen veertien dagen stelling te nemen in het conflict rond de aflevering van geneesmiddelen door zorgverzekeraar Azivo aan verzekerden van Zilveren Kruis Groep (ZVG).

Zilveren Kruis liet zijn verzekerden begin deze maand weten, dat zij gebruik konden maken van de apotheek van concurrent Azivo, omdat de Haagse apothekers niet langer 'in natura' geneesmiddelen wilden afleveren aan verzekerden van Zilveren Kruis. De apothekers hebben vanaf 1 juli geen contract meer met Zilveren Kruis, wegens een conflict over het voornemen van de verzekeraar om dit najaar met postorderfarmacie te beginnen.

De Haagse apothekers stellen sinds 1 juli voor Zilveren Kruisverzekerden een maandrekening op, die zij daarna binnen dertig dagen aan de apotheek moeten voldoen. Voordien verrekende de apotheek de kosten zelf met de verzekeraar.

Zilveren Kruis maakt sinds begin deze maand echter gebruik van de apotheek van Azivo en dat is buitenwettig, stelt de raadsman van de apothekers mr. M.E. Gelpke in een brief aan de Ziekenfondsraad. De Haagse zorgverzekeraar Azivo overtreedt inderdaad de Ziekenfondswet door verzekerden van Zilveren Kruis van geneesmiddelen te voorzien, zo zei begin deze maand al een woordvoerder van de Ziekenfondsraad, het toezichthoudend orgaan.

Voor de Azivo-medicijnen kan op een aantal plaatsen in de stad het recept in een speciale receptenbus worden gedaan. De patiënt krijgt dan als regel voor acht uur 's avonds zijn medicatie aan huis bezorgd en Azivo stuurt de rekening naar Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar heeft de verzekerden een hele lijst gestuurd waarop de plaatsen van de receptenbussen staan vermeld.

Pagina 18: Azivo gebonden aan stadsgrenzen uit jaren vijftig

Voor de Ziekenfondsraad is, zo zei de woordvoerder eerder deze maand, duidelijk dat Zilveren Kruis daarmee concurrent Azivo aanzet tot het overtreden van de wet. De apotheek van Azivo mag namelijk formeel alleen medicijnen verstrekken aan de eigen ziekenfondsverzekerden en niet aan particulier verzekerden. Bovendien kent levering aan ziekenfondsverzekerden van Azivo zelf beperkingen. Zo mogen zij niet wonen buiten de gemeentegrenzen zoals die in de jaren vijftig golden voor Den Haag, Rijswijk en Voorburg.

De Ziekenfondswet stelt dat er een scheiding behoort te zijn tussen hulpverlening en verzekering, zoals er ook een scheiding is tussen hulpverlening en arbeidsongeschiktheids verklaring. Dat eerste houdt in dat ziekenfondsen geen zogeheten eigen instellingen mogen hebben. Een uitzondering geldt - sinds de totstandkoming van de wet - voor die voorzieningen, die al langer bestonden. Er waren fondsen in Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Enschede en Deventer, die eigen tandartsen- en kraamhulp en eigen apotheken hadden. Die zijn in de loop der jaren geliquideerd, alleen voor de Haagse Azivo-apotheek bestaat nog altijd die uitzonderingspositie.

Voorwaarde die de Ziekenfondsraad daarbij wel stelt, is dat alleen de eigen ziekenfondsverzekerden - dus in elk geval geen particulier verzekerden - die binnen de in de jaren vijftig geldende gemeentegrenzen wonen, gebruik mogen maken van deze apotheek. Een verruiming van die geografische bepaling, zoals de Ziekenfondsraad vorig jaar had toegestaan is in februari van dit jaar vernietigd door de Raad van State.

De instantie die volgens de woordvoerder van de Ziekenfondsraad zou moeten ingrijpen is de Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisaties van de Raad, die sinds vorig jaar zelfstandig opereert. Die commissie komt echter wegens de vakantie pas op 9 september voor het eerst weer bijeen.

Eerder hebben de Haagse apothekers Azivo gesommeerd de aktie te staken, maar bij brief van 18 juli laat de verzekeraar weten 'aan die sommatie geen gehoor te geven'. De Ziekenfondsraad wil de periode tot 9 september gebruiken om 'informatie te vergaren'. Intussen bestuderen de Haagse apothekers, die zich met het oog op omzetverlies benadeeld voelen, de vraag wie zij daarvoor straks juridisch aansprakelijk gaan stellen. Dat zou Azivo kunnen zijn door de 'evidente wetsovertreding', Zilveren Kruis wegens het aanzetten daartoe of de commissie van de Ziekenfondsraad zelf, die een eigen onderzoeksplicht heeft en dus faalt in haar taak 'snel en adequaat' op te treden, mocht zij inderdaad pas in september stappen nemen.

Zilveren Kruis op zijn beurt heeft de Haagse apothekers vorige week gesommeerd weer plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. Volgens Zilveren Kruis was er begin deze maand een redelijke sfeer waarin de onderhandelingen konden worden voortgezet. De apothekers zijn echter gestoken door uitspraken van de directie van Zilveren Kruis als zouden de apothekers op 'immorele wijze aktie voeren'. Raadsman van Zilveren Kruis, de Amsterdamse advocaat mr. A.J.H.W.M. Versteeg stelt dat de verzekeraar schade lijdt door de opstelling van de apothekers en zegt die eventueel te zullen verhalen op de Verenigde Apotheken in de regio Den Haag. Op de eis van vorige week om binnen een termijn van twee werkdagen weer aan tafel te gaan zitten, hebben de apothekers laten weten 'uiteraard verder te willen onderhandelen'. Voorwaarde daarbij is wel dat Zilveren Kruis zijn 'onjuiste en krenkende opmerkingen' terugneemt, maar ook dat Zilveren Kruis zijn verzekerden laat weten dat zij hun medicijnen niet langer bij de Azivo-apotheek kunnen halen.

    • Bram Pols