AOW-premie (1)

De kop 'Premie AOW niet verhoogd' in de krant van 8 juli is misleidend. De indruk wordt gewekt alsof er niet méér geld nodig is voor de financiering van de AOW dan thans het geval is. Niets is minder waar. Wat er staat te gebeuren is dat 65-plussers moeten gaan meebetalen aan de premie voor het AOW-pensioen.

Het feit dat er thans een financieringstekort voor de AOW bestaat, is door deze en vorige regeringen veroorzaakt. Dit is te lezen in een discussienota die de Sociale Verzekeringsbank onlangs heeft gepubliceerd.

Volgens deze nota klopt het beeld van de oplopende AOW-premies niet. De premie steeg weliswaar van 11,6 procent in 1985 naar 15,4 procent in 1996, maar de premiegrondslag (het bedrag waarover de premie wordt geheven) daalde door allerlei belastingmaatregelen.

Zonder deze maatregelen zou een daling van de AOW-premie mogelijk zijn geweest tot 10 procent. Het zou dus voor de hand hebben gelegen dat de premiegrondslag zou zijn aangepast. Nu moeten ouderen premie gaan betalen voor een pensioen dat zij reeds genieten.

De vraag is hoe lang ouderen een machteloze groep in onze samenleving zullen blijven. Misschien dat volgende Kamerverkiezingen het antwoord geven.

    • A. Turkenburg