'Sobere' maar 'houdbare' AOW is inzet van iedereen

DEN HAAG, 12 JULI. Traagheid van beleid en de olietanker. Zelden spreekt dit cliché zo tot de verbeelding als bij de discussie over de toekomst van de AOW. Om een tanker veilig de Europoort in te loodsen, moet in het Kanaal de koers tot op de graad nauwkeurig worden bepaald. Om de AOW in de volgende eeuw betaalbaar te houden, moeten nu maatregelen worden genomen.

Voorzitter Hans Blankert van de werkgeversvereniging VNO-NCW gebruikte deze week bij de presentatie van een rapport over de toekomst van de AOW het voorbeeld van de olietanker om het kabinet aan te sporen tot daadkracht.

Maar ook de regeringsfracties zitten het kabinet op de huid. Zo startte de PvdA op 1 mei 1995 een maatschappelijke discussie over het ouderdomspensioen. Politici en belangengroepen proberen op het allerlaatste moment invloed uit te oefenen op het kabinet-Kok; op Prinsjesdag ontvouwt paars haar visie op de toekomst van de AOW.

Want Nederland vergrijst. De uitgaven aan de AOW zullen de komende decennia stijgen van 35 miljard tot 65 miljard gulden. “De helft tot tweederde van deze uitgavenstijging kan worden opgevangen door een economische groei van 2,5 à 3 procent per jaar”, rekende Blankert voor. Wat resteert is de noodzaak van “een aanvullend pakket van 10 tot 15 miljard gulden om de AOW-uitgaven te beperken”.

Een geleidelijke verhoging, bijvoorbeeld met stapjes van één maand per jaar, van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 tot 67 jaar levert een besparing op van in totaal 8 miljard gulden. Ook de VVD pleit voor een geleidelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. PvdA, D66 en de vakbonden wijzen een dergelijk voorstel van de hand. Het CDA typeert een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd als een laatste 'redmiddel'.

Verder wil VNO-NCW de zogeheten partnertoeslag eerder afschaffen dan in het jaar 2015, zoals door het kabinet is besloten. Dit levert een besparing op van 1,5 miljard gulden. Tot slot moeten 65-plussers met een aanvullend pensioen meebetalen aan de financiering van de AOW; op dit moment betalen bejaarden geen AOW-premie.

Met deze maatregelen zou een “sobere, maar houdbare AOW” gegarandeerd zijn. Sober, omdat de werkgevers de hoogte van het ouderdomspensioen niet meer willen koppelen aan de gemiddelde loonontwikkeling. Daarmee nemen de werkgevers een unieke positie in, want alle politieke partijen - en de vakbonden - pleiten voor een welvaartsvaste AOW. De hoogte van het pensioen moet volgens de werkgevers ten minste gelijk zijn aan het door de politiek bepaald sociaal minimum.

De AOW moet een zuivere volksverzekering blijven die niet langer is verweven met aanvullende pensioenregelingen. Blankert pleitte voor een scherpe scheiding van AOW, het aanvullend pensioen dat via CAO-onderhandelingen wordt geregeld en individuele pensioenregelingen. “De huidige 3-lagenstructuur moet worden vervangen door een 3-pilarenstructuur”, metafoorde Blankert. Het voordeel is een scherpe verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de overheid, ondernemingen en (individuele) werknemers.

Bij deze benadering zou een verandering in de hoogte van de AOW niet automatisch doorwerken in het aanvullend pensioen. Op dit moment gaan de meeste aanvullende pensioenregelingen uit van een pensioen van 70 procent van het laatst verdiende loon. Een verlaging van de AOW werkt bijvoorbeeld niet door in het uiteindelijk pensioen en wordt opgevangen via de aanvullende pensioenen. In studies van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid wordt dan ook de conclusie getrokken dat bij de continuering van het huidige pensioenstelsel niet de betaalbaarheid van de AOW, maar de hoogte van het aanvullend pensioen het werkelijke probleem dreigt te worden.

AOW en aanvullend pensioen werken namelijk als communicerende vaten. Het pensioen dat werkgevers en werknemers afspreken moet niet langer als aanvulling worden gezien, maar als “een op zichzelf staand pensioenrecht”.

En de AOW moet gefinancierd blijven worden door premies. Blankert nam afstand van een kabinetsvoornemen om de verwachte tekorten bij de financiering van het ouderdomspensioen te betalen uit de belastingen. Dat leidt tot hogere arbeidskosten en is slecht voor de groei van de werkgelegenheid.

In een ultieme poging om de besluitvorming in het kabinet nog te beïnvloeden, wees Blankert het zogeheten middelloonststelsel van de hand. Het pensioen wordt daarbij bepaald door het gemiddeld verdiende loon en niet de hoogte van het laatstverdiende loon. Via fiscale maatregelen zou het kabinet werkgevers en werknemers willen aansporen om de overstap te maken naar het middelloonsysteem. “Zeer onterecht”, zei Blankert gedecideerd. Aanvullende pensioenen zijn onderdeel van onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden en daar moet de overheid vanaf blijven.

In het najaar valt een principiële discussie te verwachten over de financiering en de verantwoordelijkheden ten aanzien van AOW en aanvullende pensioenen. In het regeerakkoord van twee jaar geleden was dit al aangekondigd. “De leidende gedachte in dit programma (het regeerakkoord, cb) is het herijken van de verantwoordelijkheden tussen gemeenschappelijke regelingen en eigen verantwoordelijkheden.” De 'AOW-tanker' gaat na dertig jaar varen, met tussentijds kleine noodreparaties, op de helling.

    • Cees Banning