Steun voor eiland in Noordzee

DEN HAAG, 11 JULI. De aanleg van een eiland voor de Zuidhollandse kust is een stap dichterbij gekomen. Provinciale Staten van Zuid-Holland lieten gisteren blijken wel iets te voelen voor het plan om na 2010 een zeventien kilometer lange en tweeënhalve kilometer brede strook land voor de Noordzeekust tussen Hoek van Holland en Scheveningen aan te leggen. Zeker nu de zogeheten kustlocatie niet meer wordt gezien als een bedrijventerrein in zee ter leniging van ruimtenood, maar als een attractie met nationale uitstraling.

Het college van Gedeputeerde Staten kreeg gisteren toestemming van Provinciale Staten door te gaan met de studie naar de bouw van de kustlocatie. De voorlopige plannen voorzien in de bouw van 40.000 woningen waarvan 30 procent in de sociale sector, 650 ha aan nieuwe duinen, 600 ha nieuw natuurgebied, 34 kilometer nieuwe stranden, 600 ha aan bedrijfsterreinen, het merendeel tuinbouw, en 3.000 ligplaatsen in jachthavens. De kustlocatie moet plaats bieden aan 90.000 inwoners en 25.000 arbeidsplaatsen scheppen. Op vier plaatsen komt een verbinding met het vaste land.

De fracties in de Zuidhollandse Staten vinden dat de aanleg van de kustlocatie het milieu niet te zeer mag belasten. Gedeputeerde J. Wolf (PvdA) verwacht dat er in totaal meer natuurgebied bij zal komen dan er nu is en riep de milieubeweging op constructief mee te denken over de aanleg. Veel milieuorganisaties, buurtverenigingen en burgers onder wie de televisiepersoonlijkheid Wim de Bie, verzetten zich tegen de komst van een eiland voor de kust. De Stichting Duinbehoud wijst erop dat natuurgebied en het ecosysteem van de Noordzee ernstig worden aangetast. Het onttrekken van grote hoeveelheden zand aan de Noordzee voor aanleg van het eiland heeft negatieve gevolgen voor zeestroming en kustafslag. De leefbaarheid in het Westland en Den Haag gaat achteruit door nieuwe verkeersstromen van en naar het eiland. En Hagenaars en ondernemers worden gedupeerd door het afnemende belang van het huidige zeestrand.

De Statenfracties van GroenLinks/De Groenen en SP vinden dat het onderzoek naar de kustlocatie beëindigd moet worden. De partijen vrezen dat de kustlocatie vooral voor welgestelden bedoeld is die er vakantieappartementen huren of een tweede huis wegzetten. “Het wordt een goudkusteiland voor de happy few”, voorspelde SP-Statenlid F. Vergeer-Mudde. De fracties vrezen dat het aandeel van 30 procent sociale woningbouw niet kan worden gehaald. Gedeputeerde Staten willen daar echter wel naar streven.

De provincie hoopt met de kustlocatie de dreigende verpaupering van het zuidelijke deel van de Randstad een halt te kunnen toeroepen. Er trekken veel bedrijven weg. Als gevolg daarvan stijgt de werkloosheid. Ook het Westland moet een ingrijpende herstructurering ondergaan, vinden de Staten. Een projectorganisatie wordt opgericht om het draagvlak voor aanleg te vergroten en de rijksoverheid meer in de plannen te betrekken. De totale investering wordt geschat op 15 tot 20 miljard gulden. Er resteert nog een tekort van 750 miljoen gulden.