Werkgevers willen verhoging pensioenleeftijd

DEN HAAG, 10 JULI. De pensioengerechtigde leeftijd moet geleidelijk worden verhoogd van 65 tot 67 jaar om de AOW in de toekomst betaalbaar te houden. De hoogte van het ouderdomspensioen moet niet meer worden gekoppeld aan de gemiddelde loonontwikkeling. Dat zei J.C. Blankert, voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW, vanmorgen bij de presentatie van een rapport over de toekomst van de AOW.

Blankert pleit voor 'een sobere, maar houdbare AOW'. In tegenstelling tot de politieke partijen en de vakbonden willen de werkgevers de hoogte van de AOW niet meer koppelen aan de gemiddelde loonontwikkeling, maar pleiten ze voor een zogeheten beleidsmatige koppeling van de AOW. De hoogte van het pensioen moet ten minste gelijk zijn aan het door de politiek bepaald sociaal minimum. Blankert: “Wij achten het niet reëel en derhalve onverantwoord om over een lange periode een onvoorwaardelijke garantie af te geven voor een welvaartsvaste AOW.”

Als gevolg van de vergrijzing van de Nederlandse bevolking zullen de uitgaven aan de AOW de komende decennia stijgen van 35 miljard tot 65 miljard gulden. De helft tot tweederde van deze uitgavenstijging kan worden opgevangen door de economische groei, zo rekende Blankert voor.

De geleidelijke verhoging, bijvoorbeeld met stapjes van één maand per jaar, van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 tot 67 jaar levert een besparing op van in totaal 8 miljard gulden. Per leeftijdsjaar levert een verhoging van de AOW-leeftijd een besparing op van 4 miljard gulden, dat is 2,5 miljard gulden minder uitgaven aan AOW en 1,5 miljard gulden hogere premie-inkomsten.

Ook de VVD pleit voor een geleidelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. PvdA en D66 wijzen een dergelijk voorstel van de hand. Het CDA verwerpt een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd niet zonder meer, maar beschouwt het als een laatste 'redmiddel'.

Verder moet volgens VNO-NCW de zogeheten partnertoeslag eerder worden afgeschaft dan in het jaar 2015, zoals door het kabinet is besloten. Dit levert een besparing op van 1,5 miljard gulden. Tot slot moeten 65-plussers met een aanvullend pensioen meebetalen aan de financiering van de AOW. Bejaarden betalen nu geen AOW-premie.

De meest betrokken ministers in het kabinet hebben vorige week een akkoord bereikt waarbij de AOW-premie vanaf 1997 niet verder wordt verhoogd. De verwachte tekorten bij de financiering van het ouderdomspensioen worden betaald uit de belastingen. In een eerste reactie wees Blankert deze oplossing van de hand.

Om het pensioensysteem in Nederland te handhaven zal er langer gewerkt moeten worden.