Europa

Een belangrijk punt in het artikel van prof. Saris in NRC HANDELSBLAD van 2 juli is de vraag of het vetorecht in de gemeenschap moet worden gehandhaafd of vervangen door een systeem van meerderheidsbeslissingen.

Deze vraagstelling is naar mijn mening louter academisch. Het is ondenkbaar dat een land als Frankrijk afstand zal doen van zijn feitelijk vetorecht. Frankrijk zal zich nooit tegen zijn zin neerleggen bij in Brussel genomen besluit als dat niet het Franse nationale belang dient of daarmee in strijd is.

Wie de buitenlandse politiek van Frankrijk na de oorlog, ook de recente, beoordeelt zal zich op dit punt geen illusies maken. Integreren of niet integreren, Frankrijk gaat zijn eigen gang en trekt zich weinig aan van de politieke zeden die onder hoogontwikkelde mogendheden gebruikelijk zouden moeten zijn.

    • C.P. Emans