'AOW valt uit belastingen te financieren'

DEN HAAG, 8 JULI. Er is geen extra verhoging van de belasting nodig om de AOW in de toekomst te financieren. De daling van het financieringstekort en daaraan gerelateerde afname van de rentelasten zullen voldoende budgettaire ruimte creëren.

De ministeries van Sociale Zaken, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Financiën zijn het hierover eens geworden. Om de AOW in de toekomst betaalbaar te houden, pleiten PvdA en D66 voor de vorming van een speciaal fonds, waaruit de oplopende kosten gefinancierd zouden kunnen worden. Dat fonds zou gevuld moeten worden door bejaarden met een redelijk aanvullend pensioen, waarbij wordt gedacht aan een bedrag vanaf 500 gulden per maand, ook AOW-premie te laten betalen. De VVD wil de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk verhogen tot 67 jaar.

Het Tweede Kamerlid Giskes (D66) is positief over het besluit van de betrokken bewindslieden. Invoering van de voornemens “zou twee hele grote stappen voorwaarts zijn”, aldus Giskes. De D66-woordvoerder en haar collega's benadrukken dat ze pas een finaal oordeel willen geven wanneer het kabinet een definief besluit heeft genomen. De ministers werken het voorstel de komende maanden verder uit. Op Prinsjesdag wordt het officieel gepresenteerd.

“De richting is goed, maar ik wil wel de uitwerking zien”, zegt PvdA-woordvoerder Van Zijl. Hij mist in de kabinetsplannen een reservefonds. “We zullen aan de hand van de exacte voorstellen bekijken of het voldoende is om een welvaartsvaste AOW te garanderen.” Volgens Van Zijl is het “ondenkbaar” de AOW op termijn in de huidige vorm te handhaven als ouderen met een goed aanvullend pensioen daaraan geen bijdrage leveren. Dat kan door deze ouderen ook AOW-premie te laten betalen, zoals de PvdA heeft geopperd, maar ook door het belastingvoordeel voor 65-plussers geleidelijk te verkleinen. Voor mensen van 65 jaar en ouder geldt er in de eerste schijf in plaats van 37,50 procent een lager tarief van 15,40 procent omdat zij voor een aantal premies volksverzekeringeen (AOW en AAW) niet meer premieplichtig zijn.

Zijn collega Hoof (VVD) handhaaft de kritiek die hij eind mei ook al uitte op de voorstellen van, de inmiddels opgestapte, staatssecretaris van sociale zaken Linschoten. De hogere inkomens dragen door de progressie in het belastingsysteem meer aan de financiering van het 'AOW-gat', terwijl het AOW-pensioen voor iedereen gelijk is. De VVD staat tot op het standpunt dat de AOW betaalbaar kan blijven door de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot 67 jaar. Het vragen van een extra bijdrage voor ouderen wijst de VVD af.

Het kabinet wil het systeem van aanvullende pensioenen versoberen wegens de vergrijzing van de bevolking. Zo zou de aftrek van de premies kunnen worden beperkt.