Tekort sociale fondsen daalt

DEN HAAG, 5 JULI. Het kabinet wil het vermogensbeheer van de verschillende sociale fondsen, zoals de WAO en WW, bundelen. Doordat afzonderlijke tekorten en overschotten dan tegen elkaar weggestreept worden, onstaat er per saldo een minder groot tekort bij de fondsen.

De stijging van de sociale premies kan volgend jaar daardoor worden beperkt en dit heeft een gunstig effect op de koopkracht.

De ministerraad praat vandaag over de mogelijkheden om de tekorten bij de sociale fondsen weg te werken. Vandaag en volgende week praten de bewindslieden over de begroting 1997 die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. In april is al een principe-akkoord bereikt over de uitgaven voor 1997. Volgende week en na het zomerreces buigt het kabinet zich over de inkomsten (belastingen en sociale premies). Volgende maand worden ook beslissingen genomen over lastenverlichting en koopkracht.

Om de tekorten bij de sociale fondsen weg te werken pleitte het Tica, de coördinerende instantie op het gebied van de sociale zekerheid, voor een forse premieverhoging. De WAO-premie zou moeten stijgen van 7,95 naar 8,96 procent, de WW-premie van 4,5 naar 4,85 procent. Tegenover deze verhogingen staat een daling van een andere arbeidsongeschiktheidspremie (AAW) van 6,7 naar 6,06 procent.

Het Tica verwacht een daling van het beroep op de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit zou tot lagere premies moeten leiden, maar de sociale fondsen hebben aanzienlijke tekorten. Die zijn ontstaan doordat in het verleden de premies systematisch te laag zijn vastgesteld.

De enige uitzondering betreft het fonds voor de AAW. Het Tica stelt voor het vermogensoverschot van 0,6 miljard gulden in één jaar weg te werken. Hierdoor kan de AAW-premie met ruim 0,5 procentpunt worden verlaagd. Het vermogenstekort bij de WAO (900 miljoen gulden) wordt in twee jaar ingelopen. Bij de WW houdt het Tica rekening met een tekort van 4,2 miljard gulden eind van dit jaar. Bij de vaststelling van de premie is rekening gehouden met het wegwerken van dit tekort in drie jaar. Ter vergelijking: zou er geen tekort zijn, dan is een premie van 4,22 procent voldoende. Het wegwerken van het tekort in één jaar zou tot een premie van 6,10 procent leiden.

De uitkeringen lopen geen gevaar want het tekort is gedefinieerd als het bedrag onder het minimum-vermogen. Wanneer deze vermogens gebundeld zouden worden, zou het totaal vermogen - als gevolg van schaalvoordelen - lager kunnen uitvallen.

Het gaat om een nieuwe manier van financieren aan de bevoegdheden van de verschillende fondsbeheerders verandert niets. Naar verwachting zal het kabinet het Centraal Planbureau vragen om deze mogelijkheid door te rekenen. Op basis van de uitkomsten zal het kabinet in augustus een knoop doorhakken over de hoogte van belastingen en premies.