Geen limiet meer in personeelsadvertentie; Kabinet steunt verbod leeftijdsdiscriminatie

ROTTERDAM, 5 JULI. Leeftijd mag geen onderscheidende factor meer zijn bij een sollicitatie. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een notitie van minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) met die strekking.

Het verbod op leeftijdsdiscriminatie moet in eerste instantie vorm krijgen doordat in personeelsadvertenties geen leeftijdsgrenzen mogen worden gesteld. Het kabinet streeft uiteindelijk naar maatregelen waardoor leeftijdsdiscriminatie in het hele proces van het aanbieden van een functie tot en met de aanstelling, zal worden verboden.

Onderscheid naar leeftijd mag uitsluitend wanneer er sprake is van een objectieve rechtvaardiging. Melkert schrijft in zijn notitie dat algemene argumenten die niet in relatie staan tot de functie, zoals 'te oud' en daardoor 'te duur', niet mogen worden aangevoerd.

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld acteurs die jeugdrollen moeten spelen. Ook als in internationale verdragen, zoals in de scheepvaart, leeftijdseisen worden gesteld, geldt een uitzondering. De Stichting van de Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid zullen zich nu over het kabinetsvoorstel buigen.

De taken van de commissie Gelijke Behandeling zullen worden uitgebreid met het toezicht op de naleving van het verbod op leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie. De commissie krijgt daarmee de bevoegdheid tot het doen van onderzoek of ongerechtvaardigd onderscheid naar leeftijd word gemaakt. Melkert probeert aldus sollicitanten een instantie te bieden waar deze bij leeftijdsdiscriminatie aan kunnen kloppen.

Leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie komt volgens Melkert op grote schaal voor. Sollicitanten worden geweigerd op andere gronden dan hun geschiktheid voor een bepaalde functie ondanks de inspanningen van werkgevers- en werknemersorganisaties in de afgelopen jaren.

Melkert merkt in zijn notitie op dat onderscheid naar leeftijd bij werving en selectie indirect achterstelling van vrouwen met zich meebrengt. Vrouwen houden immers vaak tijdelijk op met werken als zij moeder worden. Als ze de draad weer op willen pakken, stuiten ze echter op de door werkgevers gehanteerde leeftijdscriteria.