Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Wageningse universiteit bezet uit protest tegen plan van Ritzen

ROTTERDAM, 31 MEI. Naar schatting vijftig studenten van de Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW) hebben vanochtend het hoofdgebouw van hun universiteit bezet. Omstreeks elf uur maakte de politie een einde aan de bezetting. De studenten protesteerden tegen een voorstel van minister Ritzen (Onderwijs) om de universitaire bestuursstructuur te wijzigen.

De grieven van het Wagenings Aktie Komité (WAK) zijn ook gericht tegen het College van Bestuur van de LUW dat de plannen van de minister toejuicht. “Wij willen van het college de toezegging dat het zich hard maakt voor een medezeggenschapsraad met meer bevoegdheden”, aldus N. Degenhardt van het WAK.

Het wetsvoorstel Modernisering Universitaire Bestuursstructuur (MUB), dat in het najaar in de Kamer wordt behandeld, beoogt afschaffing van de Universiteitsraad. Daarvoor in de plaats kunnen universiteiten kiezen naar het instellen van hetzij een medezeggenschapsraad hetzij een ondernemingsraad mèt een aparte studentenraad.

Die tweede optie vinden de Wageningse studenten “niks”. “Dan moet het college straks naar twee raden toe en daarmee neemt de stroperigheid van besturen alleen maar toe”, zegt Degenhardt. In een nieuw op te zetten medezeggenschapsraad zouden de studenten weliswaar meer zetels krijgen - de helft in plaats van eenderde nu - maar zouden daarentegen het begrotingsrecht en amendementsrecht verliezen. Ook zouden de studenten geen invloed meer uit kunnen oefenen op het aanstellen van hoogleraren. “We zijn dan gereduceerd tot een 'ja-en-nee-knikclub' ”, aldus Degenhardt. De Wageningse studenten keren zich ook tegen het instellen van een “ondemocratische” Raad van Toezicht, zoals die in de MUB wordt voorzien en waarvan de leden door de minister worden benoemd. Die raad moet goedkeuring geven aan de begroting, het jaarverslag en strategische beslissingen van de universiteit.

Het College van Bestuur wil op korte termijn met de studenten praten over de wijze waarop zij hun invloed op het onderwijs kunnen blijven behouden, maar “het budgetrecht moet bij het college komen te liggen”, aldus H. van den Hoofdakker, vice-voorzitter van het college.