Onrust bij stichting over lot van Parool

AMSTERDAM, 30 APRIL. Binnen PCM Uitgevers is onrust ontstaan over de wijze waarop besluiten over het noodlijdende dagblad Het Parool worden genomen. De stichting Het Parool, met 53 procent de meerderheidsaandeelhouder van PCM, wil dat andere dagbladen binnen de groep zich niet langer bemoeien met de reddingspoging van de krant. Ook de stichting achter Trouw toont zich kritisch.

Voorzitster M. van Stiphout van de stichting - die onder meer tot taak heeft de identiteit van Het Parool te bewaken - ergert zich vooral aan het feit dat redactionele plannen van Het Parool worden besproken in de voltallige raad van bestuur van PCM, waaronder ook directeur B.

van den Berg van de Dagbladunie (de PCM-divisie die NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad uitgeeft). “Het kan niet zo zijn dat de ene krant kan beslissen over redactionele plannen van de ander. Dat gebeurt nu wel en dat vind ik niet goed”, aldus Van Stiphout, die “een principiële discussie” aankondigt over de kwestie. Van den Berg is als directievoorzitter van de Dagbladunie begin dit jaar toegetreden tot het bestuur van PCM nadat zijn bedrijf door de dagbladuitgever werd overgenomen. Voorzitter J.

Lanser van de Stichting Christelijke Pers, de stichting achter Trouw met één procent van de aandelen in PCM, deelt de kritiek van Van Stiphout. “Je kunt je afvragen of de bestuursstructuur wel adequaat is,” aldus Lanser.

Bestuursvoorzitter C. Smaling zegt over de kritiek van zijn aandeelhouders: “Ik ken die bezwaren niet”. “Er is een bestuur van PCM met een voorzitter en drie divisiedirecteuren. Dat moet wat vinden van grote redactionele plannen.” Van den Berg onderstreept dat het gaat om een “collegiaal bestuur waar alle bestuurders statutair aansprakelijk zijn voor wat binnen PCM gebeurt.

Dat betekent dat de directeur van de Dagbladunie ook meepraat over zaken bij Perscombinatie-titels. Ik heb die structuur niet gekozen, maar ben het er wel mee eens.''

Van Stiphout baseert haar kritiek op haar ervaringen van de afgelopen maanden, waarin uitgebreid werd gesproken over de toekomst van Het Parool. Het vierkoppige bestuur van PCM is daarover verdeeld. Door het toetreden van Van den Berg kan divisie-directeur R. Blom van de Perscombinatie (Volkskrant, Trouw en Parool) in het bestuur een meerderheid tegenover zich vinden.

Pag.15: Zorgen over Het Parool

Niet bekend

Juist over die extra eisen maakt Van Stiphout zich “best zorgen”. Zij voert haar bezwaren terug tot de “verzakelijking” die is opgetreden sinds PCM de Dagbladunie overnam en in het bedrijf integreerde. “Er is sprake van een cultuurverandering. Ik vind dat we daarover een zeer principiële discussie moeten voeren. Enerzijds wordt er over synergie en kostenbesparing gesproken, maar anderzijds zijn er dingen die overeind moeten blijven staan. We zijn geen koekjesfabriek.”

Binnen PCM hadden de ideële stichtingen achter Het Parool, Trouw en de Volkskrant het van oudsher voor het zeggen. Gezamenlijk beheerden zij 100 procent van de aandelen, waarbij Het Parool verreweg het sterkst was. Om de overname van de Dagbladunie, die 865 miljoen gulden kostte, te kunnen betalen, was echter een forse kapitaalinjectie van buitenaf nodig. Bankverzekeraar ING werd daarvoor bereid gevonden in ruil voor 35 procent van de aandelen.

Het belang van de Stichting Parool liep terug naar 53 procent, die van de Volkskrant naar 3 procent en die van Trouw naar 1 procent. Daartegenover stond wel dat de certificering van de aandelen werd opgeheven. Dat betekent dat de aandeelhouders hun stemrecht in de aandeelhoudersvergadering weer terugkregen. Als het er op aan komt, zijn de aandeelhouders dus in staat het bestuur van de vennootschap naar huis te sturen. Smaling laat over de verhoudingen binnen de nieuwe structuur echter geen misverstanden bestaan: “Het bestuur van PCM is het hoogste orgaan. De raad van commissarissen houdt daarop toezicht.” Over de mening van de overige aandeelhouders was vanmorgen nog niets bekend.

    • Jaco Alberts