Centrale bank: minder Franse staatsuitgaven

PARIJS, 30 APRIL. Frankrijk moet zijn publieke sector nog 120 miljard gulden minder laten uitgeven. Vooral de steeds sterker dan verwacht stijgende sociale en medische uitgaven moeten worden afgeremd. Alleen dan kan de economie weer groeien.

Dat is de strenge boodschap die de gouverneur van de Banque de France, Jean-Claude Trichet aan Frankrijk heeft gezonden. Bij het aanbieden van het jaarverslag van de onafhankelijke nationale bank kon Trichet bogen op een rentestand die de Duitse rente benadert en een inflatiecijfer dat nog iets lager ligt dan in Duitsland.

De bankpresident moest niets weten van de kritiek die op het ogenblik in Duitsland wordt geuit op het soberheidsplan van kanselier Kohl. Trichet wordt ook vaak verweten dat hij de economie dooddrukt met zijn niet-aflatende pleidooi voor beperking van de overheidstekorten. Hij zou bovendien de langzaam te weinig hebben gedaan aan renetverlaging. Ook dat weerlegde hij met cijfers. Samenvattend zei hij: “Binnen het Europese monetaire systeem heeft Frankrijk de laatste weken het meest zijn rente-tarieven verlaagd.”

Terwijl de Franse regering alle zeilen bijzet om het overheidstekort tijdig onder de drie procent te krijgen die het verdrag van Maastricht vraagt, opende Trichet al weer een nieuw jachtgebied. Hij wees er op dat de publieke uitgaven in Frankrijk 54,8 procent van het bruto binnenlands produkt beslaan, terwijl het gemiddelde in Duitsland 49,5 is, in Groot-Brittannië 42,2 en in de Verenigde Staten 33,5 procent. Volgens de statistieken van Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waaraan Trichet deze internationale vergelijking ontleent, bedroegen de publieke uitgaven in Nederland in 1995 50,9 procent van het bruto binnenlands produkt.

Een verlaging van het aandeel van alle overheids- en overdrachtsuitgaven in het bruto binnenlands prdukt naar 50 procent betekent een ombuiging van 368 miljard franc op basis van de gegevens van 1995. Terwijl de regering net met aanzienlijk politiek kleerscheuren de sociale kassen heeft gereorganiseerd, dringt de bankpresident er namens zijn Raad voor de monetaire politiek er op aan de publieke uitgaven drastischer aan te pakken.

Trichet: “Alle publieke uitgaven waarop bezuinigd kan worden gaan ten koste van toekomstige groei. (...) Als het gemiddelde beslag op het bruto nationaal produkt gemiddeld 50 procent is in Europa en 40 procent in de G-7 landen, dan is er een forse vermoeden van improduktieve uitgaven in Frankrijk.”

President Chirac riep eind vorige week al op tot 'draconische' maatregelen om de publieke uitgaven verder terug te brengen. Als presidentskandidaat liet hij zich ter gelegenheid van het vorige jaarverslag van de Banque nog zeer kritisch uit over de strekking daarvan.

    • Marc Chavannes