Verlof van werk wordt een recht

DEN HAAG, 27 APRIL. Werknemers krijgen een wettelijk recht hun loopbaan te onderbreken om bijvoorbeeld voor hun kinderen of ouders te zorgen of ten behoeve van educatie. Dit blijkt uit een brief die minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het regeerakkoord van PvdA, VVD en D66 was een onderzoek naar een verlofregeling aangekondigd. Het kabinet, aldus Melkert, vindt verlofregelingen primair een taak van werkgevers en werknemers. Een regeling voor loopbaanonderbreking kan volgens hem alleen succesvol zijn als daarvoor een draagvlak bestaat bij de sociale partners.

Er komt een financiële regeling voor de 'verlofgangers', waarbij aandacht zal besteed worden aan hun draagkracht. Uitgangspunt zal zijn dat de verlofganger wordt vervangen door iemand met een uitkering. Doel van het verlof moet zorg en educatie zijn, waarbij de risico's van misbruik en oneigenlijk gebruik moeten worden tegengegaan. De regeling mag de schatkist geen geld kosten. De loopbaanonderbreking zal in de praktijk moeten worden gefinancierd uit de bespaarde uitkeringen.

De ervaringen met de bestaande loopbaanregeling in België, die worden betrokken bij de uitvoering, geven aan dat jaarlijks 50.000 werknemers van deze regeling gebruik maken en dat eenzelfde aantal vervangers instroomt. De regeling moet een andere, moderne organisatie van de arbeid bevorderen, met meer mogelijkheden voor combinatie van betaalde arbeid met andere verantwoordelijkheden, aldus Melkert. Met het vervangen van verlofgangers door uitkeringsgerechtigden moet de arbeidsmobiliteit worden bevorderd. De vakbeweging staat positief tegenover het voorstel; de werkgevers zijn sceptisch. De organisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB-Nederland ziet weinig in loopbaanonderbreking met een terugkeergarantie, zeker als de tijdelijk uittredende werknemer door een werkloze moet worden vervangen.