Nederlandsche Bank verdubbelt haar winst

AMSTERDAM, 26 APRIL. De Nederlandsche Bank heeft haar winst vorig jaar verdubbeld van 1.250 miljoen tot 2.492 miljoen gulden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de bank. Van de winst vloeit 2.381 miljoen gulden naar de Staat; 111 miljoen gulden wordt toegevoegd aan de bijzondere reserve van de bank. Bankpresident Duisenberg verwacht een lagere winst over het lopende jaar.

De bedrijfslasten van de Nederlandse Bank stegen marginaal, van 357 miljoen gulden tot 361 miljoen gulden, dankzij het saldo van een stijging van de lonen en salarissen met 2 miljoen gulden, 9 miljoen aan lagere papier- en drukkosten voor bankbiljetten, 1 miljoen gulden aan lagere overige beheerskosten en 12 miljoen gulden aan hogere afschrijvingen.

Tegenover de nagenoeg gelijke lasten stonden fors hogere opbrengsten, die vrijwel geheel te danken zijn aan het saldo van rentebaten en -lasten op vorderingen, waardepapieren en verplichtingen. Dat saldo steeg van 1.607 miljoen gulden tot 2.853 miljoen. De oorzaak van de verbetering is dat de koersverliezen die in 1994 bij verkoop van waardepapieren in Nederlandse guldens optraden, zijn omgeslagen in koerswinsten die in 1995 zijn gerealiseerd. Twee jaar geleden zorgde een plotselinge, scherpe rentestijging op de obligatiemarkten voor grote verliezen bij de koersen van vastrentend schuldpapier. Vorig jaar daalde de rente juist, en trokken de koersen fors aan. Ook de rentevergoeding op de kasreserve-rekeningen die De Nederlandsche Bank aan de banksector uitkeert, viel in 1995 minder uit door een lager dan gemiddelde stand van deze rekeningen.

Duisenberg zei dat in 1996 de winst over afgelopen jaar niet zal worden geëvenaard, vooral met verwijzing naar de lage rentestand, waardoor de lopende rente-inkomsten lager uitvallen. Sinds ultimo 1995 zijn de koersen van langlopende obligaties bovendien ook weer gedaald. Minister Zalm (Financiën) is van Duisenbergs lagere winstverwachting op de hoogte gesteld. De post bezoldiging voor de twaalf leden van de raad van commissarissen is vorig jaar verdubbeld, van in totaal 159.000 gulden tot 319.000 gulden.