Schooltuinen

In de bijlage W&O van 4 april stond een artikel over het fenomeen schooltuinen in Amsterdam. Graag wil ik daar als directielid van een van de openbare basisscholen in Zeeburg op reageren. In het artikel ontbrak namelijk in mijn ogen een deel van de inhoudelijke discussie. De primaire taak voor de school is de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden voor vervolgonderwijs en hun rol in de maatschappij, al of niet met een baan.

Rond de basisschool bevindt zich een contingent aan instanties die daar op de een of andere manier een bijdrage aan meent te kunnen leveren: de musea met hun kunstkijkuren, de stichting kunstzinnige vorming met activiteiten van dansante vorming tot taaldrukken, het Tropenmuseum met een culturele ontdekkingsreis, de politie met drugspreventieve projecten, de muziek-luisterlessen en natuurlijk de zwemlessen - ik streef niet naar volledigheid. Een gemeenschappelijk kenmerk van al deze activiteiten is de reistijd die vrijwel altijd aan al dit leuks is gekoppeld. Voor de schooltuinen is dit op jaarbasis in ons geval minimaal 26 uur, iets meer dan een week lestijd. De kunstkijkuren zijn ook goed voor 6 uur reistijd. Dit alles nog los van de werkelijke lestijd. Het zwemonderwijs is de absolute topper, voor een half uur onderricht wordt per week een uur gereisd. De school en het schoolbestuur moeten een evenwichtige basis zoeken, financieel en wat betreft tijdinvestering tussen deze mix van toegevoegde activiteiten en de kerntaak goed onderwijs te verzorgen.

Ik pleit voor een discussie die neerkomt op de jaarlijkse afweging 'Rembrandt of groen'. Ik denk dat scholen zeker in de het kader van autonomievergroting zelf die beleidskeuzes kunnen maken. Natuurlijk kan dit tot gevolg hebben dat bepaalde aanbieders in afgeslankte vorm verder moeten omdat ze niet meer van klandizie verzekerd zijn, maar misschien is dit ook wel een prikkel tot kwaliteitsverhoging en tot meer klantgericht denken. De verzuchting dat schooltuinen, indien in de buitenschoolse uren geplaatst, geen klanten zou trekken zegt iets over de aantrekkelijkheid voor kinderen. Waarom kan een deel van de milieu-educatie niet op school plaatsvinden met een facultatief veldwerk in de buitenschoolse tijd? Waarom kan kunstgeschiedenis niet met behulp van audiovisuele middelen op school plaatsvinden. Het water van het zwembad naar school brengen is wat lastig maar ook daar valt de afweging te maken of dit naast het gymnastiekonderwijs wel onder schooltijd moet gebeuren.

Het is de vraag of al die kansarme kinderen wel het meest gebaat zijn bij het klakkeloos ingaan op elk aanbod dat tot ons komt. Of ze dan automatisch het meest gebaat zijn bij meer rekenen en taal is ook de vraag. Ook daarbij moet misschien meer gekeken worden naar de kwaliteit in relatie tot het totale aanbod, al of niet in combinatie met die schooltuinen.

    • Adjunct-Directeur Montessori Basisschool Zeeburg
    • Bas Moll