Voedselproduktie

Het artikel 'Wereld heeft veel meer voedsel nodig', NRC HANDELSBLAD van 15 april, is het intrappen van een open deur. Het is de afgelopen zestig jaar of daaromtrent niet anders geweest en als de groei van de wereldbevolking niet gestabiliseerd wordt, zal het altijd zo blijven.

Het is niet meer van deze tijd een zo'n complex en grootschalig probleem als de wereldvoedselvoorziening vanuit één perspectief, in casu de landbouw te belichten. Inzicht in de samenhang met andere zaken zoals overbevolking, milieu, natuur, demografie en sociale aspecten is essentieel teneinde oplossingen te vinden die duurzaam zijn. In het betoog van Fresco en Rabbinge komt nu een niet van realisme getuigend vals optimisme naar voren; dat is eenzijdig en verwerpelijk.

Enige opmerkingen terzake: - De 'groene revolutie' heeft zijn tijd gehad; produktieverhogingen per hectare zijn marginaal of hebben ecologisch een sterk negatief effect; - Veel landbouwgrond is of raakt uitgeput; jaarlijks gaat acht miljoen hectaren (24 procent van Nederland) aan erosie totaal verloren; - Veel minder geschikte landbouwgebieden zijn reeds in produktie genomen, veelal ten koste van natuurgebieden zoals bossen; - Dat bij landbouw in veel gebieden de afstand tussen mogelijkheid en praktijk groot is, met name in de ontwikkelingslanden, is theoretisch juist. Maar suggereren dat daar een aanzienlijke produktieverhoging daadwerkelijk mogelijk is, getuigt van een absolute onkunde van de door cultuur en traditie bepaalde realiteit; - Een verdubbeling, laat staan een verdrievoudiging van de landbouwproduktie is een onmogelijkheid; het suggereren dat zoiets mogelijk is, komt demagogisch over.

Natuurlijk is op de efficiëntie en slagkracht van de FAO van de VN veel aan te merken. Deze dienen verbeterd te worden hetgeen tot betere resultaten op het landbouwgebied zal kunnen leiden. Maar menen dat het wereldvoedselprobleem opgelost kan worden door 'bestuurlijke' maatregelen, is uiterst naïef.

De wereldproduktie van voedsel is een bevolkingsprobleem, een milieuprobleem en een natuurprobleem. Het uit de wereld helpen van problemen rond de wereldvoedselvoorziening kan slechts bereikt worden na het tot stilstand brengen van de groei van de wereldbevolking, in ontwikkelingslanden maar ook hier.

    • Ir. L.A.W. van der Lek