Corporatie legt schadeclaim bij overheden

ROTTERDAM, 18 APRIL. Woningbouwcorporatie 'De Samenwerking' heeft een schadeclaim van 146 miljoen ingediend bij het ministerie van VROM en de gemeente Capelle aan de IJssel.

Beide overheden verwijzen de corporatie door naar het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, de 'stroppenpot' die door de gezamelijke woningbouwcorporaties wordt gefinancierd.

Volgens directeur P. Bos van 'De Samenwerking' heeft de overheid zich niet aan de 'wilsovereenkomst' gehouden om het bedrijf er financieel bovenop te helpen. Daardoor verkeert het bedrijf niet in de financiële positie om de nadelige gevolgen van de 'bruteringsoperatie' te dragen. Het tekort van de corporatie kan op termijn oplopen tot 350 miljoen. De Samenwerking zal eventueel met haar claim naar de rechter stappen.

De Samenwerking ontstond in 1988 uit een fusie van de noodlijdende woningbouwcorporaties Woonstad Capelle en Prins Alexander. De corporatie beheert 2.800 woningen in Capelle aan de IJssel. De financiële positie was van meet af aan slecht. Het accountantskantoor van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 1986 al berekend dat de Samenwerking zeker tot het jaar 2011 problemen zou ondervinden door ongedekte investeringen uit het verleden.

De Samenwerking heeft naar eigen zeggen een saneringsoperatie “keurig op het uitgezette schema” uitgevoerd. Dat wordt door de beide overheden bevestigd. De corporatie bevindt zich echter nog niet op het gewenste financiële niveau om de gevolgen van de bruteringsoperatie te dragen. Die zou voor de Samenwerking een nadeel van 150 miljoen gulden met zich meebrengen, aldus Bos. De bruteringsoperatie, ingezet onder staatssecretaris Heerma in het derde kabinet Lubbers, houdt in dat het rijk alle toekomstige subsidieverplichtingen aan sociale verhuurders in één keer afkoopt door de sociale verhuurders de aflossing van alle oude schulden kwijt te schelden.

De financiële positie van de Samenwerking zou aanmerkelijk verbeteren als de corporatie in staat wordt gesteld oude leningen te herfinancieren. Op dit moment heeft De Samenwerking driehonderd miljoen aan leningen uitstaan. Capelle aan de IJssel staat voor negentig miljoen gulden garant, voor de rest van het bedrag staan gemeente en rijk gezamenlijk garant. Het gaat om oude leningen met een hoge rente. Herfinancieren zou volgens een berekening van de ING-bank de rentelast de rentelast met zestig miljoen gulden verlagen.

Capelle moet dan haar borgstelling vernieuwen, maar verwijst de Samenwerking door naar het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, de 'stroppenpot' die uit structurele bijdragen van de gezamelijk woningbouwcorporaties wordt gefinancierd. Het Centraal Fonds moet de financiële problemen van De Samenwerking doorlichten, adviseren of het vernieuwen van de leningen de beste oplossing vormt en vaststellen of rijk en gemeente aan de verplichtigen jegen de Samenwerking hebben voldaan. Volgens een woordvoerder van VROM is het aan het Centraal Fonds en niet aan de corporatie om vast te stellen of de overheid aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Staatssecretaris Tommel van volkshuisvesting heeft de Samenwerking in een gesprek op 10 april ook doorverwezen naar het Centraal Fonds voor Volkshuisvesting en wilde binnen een week weten of de corporatie zich daar zou aanmelden. De Samenwerking heeft het Fonds inmiddels laten weten het voornemen te hebben een steunaanvraag te deponeren, maar wil eerst alle middelen aanwenden om het bedrag direct van rijk en gemeente te krijgen.

In het huidige volkshuisvestingsbeleid staat de overheid niet langer borg voor leningen, maar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Daar kan de Samenwerking echter pas een beroep op doen als het Centraal Fonds de financiën van de corporatie heeft doorgelicht. Een woordvoerder van VROM spreekt over een 'vicieuze cirkel', directeur Bos van de Samenwerking over een 'Kafkaeske situatie'.