Antroposofen

Het korte bericht in de krant van 1 april betreffende het steunen van het huidige bestuur door de leden van de Antroposofische Vereniging behelst helaas een onzorgvuldigheid. De ledenvergadering besloot niet het bestuur te steunen in enig afstand nemen van “de omstreden rassenleer van Rudolf Steiner”, zoals de krant helaas tendentieus vermeldde.

Het bestuur wil er mijns inziens integendeel zorg voor dragen, dat duidelijker wordt dat Rudolf Steiner geen racist was en dat zijn uitspraken over rassen en volkeren voor het overgrote deel getuigen van grote menslievendheid, voor welk individu dan ook. Steiners filosofie kan, juist begrepen, helpen racisme en discriminatie te overwinnen. Het is dan ook geen toeval dat Hitler al rond 1920 'waarschuwde' tegen Rudolf Steiner (in de Völkische Beobachter) en dat de Antroposofische Vereniging tijdens het nazibewind verboden was.

    • Nelly Fernee
    • Bergen NH