GAK krijgt nog tijd van CTSV

DEN HAAG, 5 APRIL. De organisaties die de sociale verzekeringen uitvoeren, zoals het GAK, krijgen tot 1 juli de tijd om hun publieke taken deugdelijk te scheiden van hun commerciële activiteiten.

Dit heeft het CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen) besloten na overleg met de directies van deze uitvoeringsorganen en met de besturen van de bedrijfsverenigingen voor wie zij de werknemersverzekeringen uitvoeren.

Het CTSV, dat belast is met het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringen (zoals de WAO en de WW), vindt dat de scheiding van publieke en commerciële activiteiten bij de uitvoeringsinstellingen (UVI's) onvoldoende is aangebracht.

Sinds dit jaar zijn deze instellingen ondergebracht in holdings, zoals GAK BV. Deze holdings hebben een commerciële poot, die allerlei activiteiten ontplooit, zoals aanvullende verzekeringen en arbodiensten, en een publieke poot die met de klassieke taak van bedrijfsverenigingen is belast, de werknemersverzekeringen dus.

Staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) heeft eerder geëist dat deze twee poten strikt gescheiden van elkaar opereren om te voorkomen dat premies die werkgevers en werknemers voor WAO en WW betalen voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Het CTSV moet daarop toezien.

Het CTSV heeft vastgesteld dat bepaalde (staf)functionarissen zowel voor de publieke uitvoeringsinstellingen werken als voor de holding. Het gaat hierbij om functies op het gebied van personeelsbeleid, financieel beleid en accountancy. De UVI's hebben in verschillende mate deze functies aan private en dus commerciële (dochter)ondernemingen van de holdings uitbesteed. Het CTSV “verlangt van de UVI's dat zij deze functies terugbrengen in de eigen organisatie”.

De publieke poot van GAK BV, Gak groep geheten, heeft overigens steeds met klem ontkend dat premiegelden zouden zijn gebruikt voor commerciële activiteiten. Ook het uitvoeringsorgaan van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid zegt dat het zich aan de voorschriften heeft gehouden.

De UVI's hebben het CTSV toegezegd dat zij over de gewraakte functies nadere informatie zullen verstrekken. Het CTSV heeft daarbij als uitgangspunt vastgesteld dat een uitvoeringsorgaan “de eigen essentiële functies zelf verricht” en dat uitbesteding daarvan niet is toegestaan.

Een uitzondering geldt voor “beleidsvoorbereidende en zuiver uitvoerende werkzaamheden”. Deze mogen wel worden uitbesteed, dus ook aan onderdelen van de holding die tevens voor de commerciële poot werken.