Adviseurs kraken organisatie bij CTSV

DEN HAAG, 2 APRIL. De door het bestuur van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen ingehuurde adviseurs hekelen de gebrekkige organisatie bij het CTSV. Dat blijkt uit een tussentijdse rapportage die naar Linschoten en het CTSV is verzonden.

Het College, dat toezicht houdt op de besteding van jaarlijks 150 miljard gulden aan uitkeringen (AOW, WW, WAO), verkeert in grote organisatorische problemen.

Het driehoofdige bestuur is inmiddels door het kabinet ontslag aangezegd. Voor de periode tot 1 januari 1997 zal het kabinet “zo spoedig mogelijk” een interim-voorziening treffen, zo liet Linschoten gisteren in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Het organisatieadviesbureau Boer & Croon Group (BCG) uit Amsterdam beschouwt de verhouding tussen bestuur en het management (directie) en de verhouding van deze twee echelons tot de organisatie als kern van de problematiek bij het CTSV. Verder wordt een gebrek aan kwaliteit van zowel organisatie als medewerkers geconstateerd. “De organisatie reageert defensief - zo niet agressief - als het gebrek aan kwaliteit van de organisatie aan de orde komt”, zo luidt één van de bevindingen van Boer & Croon Group, die bij haar onderzoek op tegenwerking van onder meer de Ondernemingsraad stuitte.

In de organisatie is als gevolg van de reorganisaties in de afgelopen vijf jaar een “reorganisatiemoeheid” ontstaan. Voorstellen tot verandering leidden tot irritatie in de organisatie, zo constateren de organisatieadviseurs uit gesprekken met medewerkers.

Veel medewerkers waren niet op hun taak berekend en waren nauwelijks tot verandering bereid. Notoire klagers ontwrichtten volgens de adviseurs de organistie. Ook de drie full-time bestuurders Van Leeuwen, Van Otterloo en Van Rooijen krijgen ervan langs. Hun gedrag zou hiërarchisch en schoolmeesterachtig zijn.

Volgens Boer & Croon Group gaapt er een groot gat tussen enerzijds de kwaliteit van de organisatie en anderzijds het ambitieniveau dat aan het CTSV is toegekend. Het CTSV, dat op 1 januari 1995 de Sociale Verzekeringsraad verving, moest de Algemene Rekenkamer van de sociale zekerheid worden. De ambitie kwam voort uit tekortkomingen in het toezicht en de uitvoering die september 1993 door de parlementaire enquêtecommissie Buurmeijer werden geconstateerd.

De veranderingen die het bestuur onder leiding van oud-VVD voorzitter D. van Leeuwen wilde doorvoeren leden volgens de onderzoekers uiteindelijk schipbreuk door het gebrek aan acceptatie van de medewerkers en de “nieuw geschapen verhoudingen op basis van een full-time-bestuur”. Het driehoofdige full-time bestuur bemoeide zich intensief met de directie. Directeur E. Czyzewski meldde zich ziek en kreeg medio februari door het bestuur ontslag aangezegd. De Ondernemingsraad zegde daarop het vertrouwen in het bestuur op.

In afwachting van ontslag is het bestuur overigens nog steeds actief. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur werd gisteren een Accountantsonderzoek van het CTSV bekend gemaakt, waaruit blijkt dat ten onrechte miljoenen uit de sociale fondsen zijn gebruikt voor private arbodiensten.

Bij het merendeel van de uitvoeringsinstanties ontbreekt een goede urenregistratie, zo blijkt uit het accountantsonderzoek, waardoor niet kon worden nagegaan in welke mate medewerkers die op de loonlijst van uitvoeringsorganisaties staan actief waren voor de controle van arbeidsomstandigheden. Wel constateert het CTSV “dat in een aantal gevallen oneigenlijke financiering dan wel financiering via een omweg heeft plaatsgevonden”.

Zo had de arbodienst van de bedrijfsvereniging Detam eind 1995 een schuld aan de uitvoeringsinstantie van 10 a 12 miljoen gulden.