Fondsen: pensioen niet onder 70 pct

AMSTERDAM, 28MAART. Pensioenen van 70 procent van het laatst verdiende loon zijn geen overbodige luxe. Voorstellen van de politiek om het pensioen lager vast te stellen zijn “ondoordacht”. Dat zei H. Peperkamp, voorzitter van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB), vanmorgen tijdens de algemene ledenvergadering in Rotterdam.

Peperkamp doelt op uitlatingen van VVD-minister Zalm (Financiën) die het pensioen wil verlagen van 70 naar 60 procent van het laatstverdiende loon. Dat levert volgens de VVD-bewindsman een aanmerkelijke kostenbesparing op.

De voorzitter van de bedrijfspensioenfondsen - de VB-leden zijn goed voor een belegd vermogen van 350 miljard gulden - wijst deze benadering van de hand. Juist dankzij de volgehouden loonmatiging is geen sprake van te hoge salarisniveaus. De hiervan afgeleide pensioenen zijn, ook tegen 70 procent, internationaal gezien zeker niet exorbitant. Bovendien komen lang niet alle werknemers op 70 procent terecht, omdat maar weinigen 40 pensioenjaren opbouwen. De gemiddelde deelnemerstijd in een pensioenfonds ligt zelfs onder de 30 jaar. Peperkamp wijst erop dat het hanteren van een 60-procentsnorm sterk in het nadeel uitvalt van lager betaalde werknemers. “Werknemers met een inkomen tot 39.000 gulden per jaar zullen dan in het geheel geen aanvullend pensioen meer opbouwen.”

De VB-voorzitter ziet ook weinig heil in het streven naar een vrije pensioenmarkt. Concurrentie leidt tot een oneigenlijk kostenvoordeel voor slechte werkgevers. “Dat mag dan een reden zijn voor degenen die verwachten dat daardoor de werkgelegenheid op den duur bevorderd wordt, maar het is volkomen in strijd met een ordentelijke sociale bescherming tegen de risico's van ouderdom, overlijden en invaliditeit.”

Volgens Peperkamp gaat een unaniem advies van de Stichting van de Arbeid over meer marktwerking in pensioenland ver genoeg. Dit advies houdt in dat bedrijven verplicht aangesloten blijven bij een bedrijfstakpensioenfonds, maar dat er meer uitzonderingen op deze regel komen. Bedrijven die een eigen pensioenregeling willen treffen die globaal genomen even goed is als die van het bedrijfspensioenfonds, moeten voortaan dispensatie krijgen. Peperkamp: “Wij zullen ons steentje bijdragen aan de formulering van een ruimer dispensatiebeleid en aan de realisering van een globale gelijkwaardigheidstoets.”

Binnen het kabinet bestaat nog onenigheid over de gewenste mate van marktwerking.