Senaat kan voorstel nog blokkeren; Werknemers mogen dag minder werken

DEN HAAG, 27 MAART. In de Eerste Kamer bestaat vooralsnog geen meerderheid voor het wettelijke recht van werknemers om één dag per week minder te werken. De Tweede Kamer nam gisteren met een krappe meerderheid van 71 tegen 65 stemmen een wetsvoorstel aan waarin dit recht wordt verankerd.

Woorvoerders van VVD en CDA in de senaat hebben laten weten bezwaren te hebben tegen het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel.

Het oorspronkelijke initiatief-wetsvoorstel van GroenLinks om werknemers het recht te geven om 50 procent korter te werken werd door een amendement van PvdA en RPF afgezwakt tot 20 procent. Behalve GroenLinks, PvdA, D66 en RPF stemden ook de Socialistische Partij, de Groep Nijpels en Unie 55+ voor het wettelijke recht op deeltijdarbeid. Veertien Kamerleden, onder wie relatief veel CDA'ers, waren afwezig of stemden niet.

VVD en CDA zijn tegen een wettelijk recht op deeltijdarbeid. CDA-woordvoerder J. ten Hoopen vreest dat Nederland afglijdt naar een “advocatuur-maatschappij” zoals de Verenigde Staten, waar verschillen van mening tussen werkgevers en werknemers voor de rechter worden uitgevochten. Met de VVD wijst het CDA op het vrijwillig tot stand komen van veel deeltijdwerk. In de Stichting van de Arbeid zijn daarover afspraken gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Als dit onvoldoende resultaat heeft zal het CDA over een jaar zelf met een initiatief wetsvoorstel komen om het recht op deeltijdarbeid te regelen, aldus Ten Hoopen gisteren in zijn stemverklaring.

Voordat het wetsvoorstel van fractievoorzitter Rosenmöller van GroenLinks wet wordt moet het ook door de Eerste Kamer worden aangenomen. Daar hebben VVD en CDA een ruime meerderheid van 42 zetels. Eerste-Kamerlid H. Hofstede (CDA) schat desgevraagd in dat zijn fractie “niet staat te applaudisseren”. De oud-voorzitter van het CNV, thans directeur van de Arbeidsvoorziening in Zuidoost-Brabant, “bespeurt dat er in het bedrijfsleven weinig behoefte aan is (...) Wij leggen de nadruk op de zelfredzaamheid van mensen en op deregulering. Dit wetsvoorstel voorziet daar niet in”. Volgens Hofstede is het zelfs contraproduktief. “Op dit moment werken veel ouderen 4 dagen, terwijl ze voor 5 dagen worden betaald. Het voorstel van Rosenmöller bepaalt echter dat mensen dan ook minder betaald krijgen.” De VVD-fractie wil volgens mr. R. de Haze Winkelman “eerst kennis nemen van de argumenten van de Tweede Kamer”.

Voorzitter A. Rinnooy Kan van de werkgeversvereniging VNO-NCW noemde het wetsvoorstel gisteren “overdreven en overbodig”. Ook minister Melkert (Sociale Zaken) plaatst kanttekeningen. Het wettelijke recht op deeltijdwerk moet de organisatie van het werk binnen bedrijven niet frustreren, vindt de bewindsman. De FNV toonde zich bij monde van Stekelenburg verheugd met dit wettelijke recht. Het kan volgens hem in het gunstigste geval 100.000 extra banen van 28 uur per week opleveren. MKB Nederland voorziet organisatorische problemen.