Nieuwe wijk met 6.700 huizen in Amersfoort

AMERSFOORT, 25 MAART. De gemeente Amersfoort heeft met de provincie Utrecht en het rijk overeenstemming bereikt over de bouw van de nieuwe wijk Vathorst met minimaal 6.700 woningen. De nieuwbouw maakt deel uit van het Vinex-programma voor het stadsgewest Amersfoort dat voorziet in 12.500 woningen tot 2005.

Amersfoort is de eerste van de twintig kleinere stadsgewesten waar een uitgewerkt akkoord is bereikt over woningbouw in het kader van de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening (Vinex). Met de bouw van 6.700 woningen in Vathorst dreigt een tekort in de grondexploitatie van 45 miljoen gulden. Als het bouwprogram naar 8.000 woningen wordt verhoogd, is een sluitende exploitatie mogelijk met een aanvaardbare kwaliteit, aldus B en W. Om invloed op de bouw te houden is de gemeente met de projectontwikkelaars overeengekomen dat zij voor vijftig procent in de grondexploitatie deelneemt.

De bouw van Vathorst was lang omstreden, omdat de nieuwe wijk komt te liggen tussen de snelwegen A1 en A28 (Amsterdam-Hoevelaken-Zwolle) en doorsneden wordt door de spoorlijn Zwolle-Amersfoort. Gevreesd wordt voor lawaai (de snelwegen liggen op een talud) en isolement ten opzichte van de stad, terwijl het dorp Hooglanderveen, dat midden in het plangebied ligt, zijn identiteit wil behouden.

Er komen 45 hectare bedrijfsterrein en 100.000 vierkante meter kantoorruimte. Het is de bedoeling dat Vathorst een eigen NS-station krijgt. Er loopt nog een studie naar de haalbaarheid van een randstadspoorlijn Utrecht-Amersfoort-Nijkerk. Voorlopig komt er één aasluiting op de A1. Rijkswaterstaat heeft toegezegd zich te beraden op de financiering van verdere ontsluiting. Om compacte bouw rond het nieuwe station mogelijk te maken moet de stortplaats Van Heugten (6 ha) worden afgegraven. De totale kosten van de sanering bedragen ruim veertig miljoen gulden.