Ontpolderen

In NRC HANDELSBLAD van 12 maart stond een kort bericht: 'Boeren willen niet praten over polder'. De discussie in Sluis, waarnaar verwezen wordt, ging voor een belangrijk deel over ontpolderen, dat wil zeggen de zeedijk van oude bestaande polders verwijderen om die polders voor zeewater met getijdenbeweging toegankelijk te maken. Bij die polders moeten aan de landzijde langere nieuwe dijken op deltahoogte worden aangelegd. Dat stuit op veel weerstand, en bepaald niet alleen bij boeren.

Het bericht stelt dat het teruggeven van een aantal polders aan de rivier één van de belangrijkste onderdelen is van het plan de Westerschelde te verdiepen. Dat is een misverstand. Nederland gaat een verdrag sluiten met het gewest Vlaanderen, waarbij het verdiepen van de Westerschelde ten behoeve van de haven van Antwerpen wordt geregeld. Dat leidt tot schade aan het Westerschelde-milieu geraamd op 44 miljoen gulden. Bij schade moet worden gedacht aan het verloren gaan van broedgebieden van vogels, schorren en slikken, kinderkamer voor vissen en garnalen. Vlaanderen stelt dat bedrag ter beschikking opdat Nederland kan overgaan tot natuurherstelmaatregelen.

Voorstellen zijn uitgewerkt door de Heidemij in opdracht van Rijkswaterstaat. Drie maatregelen zijn uitgewerkt: (1) buitendijkse, (2) binnendijkse en (3) ontpoldering. De weerstand tegen ontpolderen is gebaseerd op de omvangrijke kapitaalvernietiging, het slechten van dijken, aanleggen van nieuwe langere dijken op deltahoogte, het onderhoud van de nieuwe dijken, en het onttrekken van grond aan zijn huidige bestemming. Meestal gaat het om landbouwgrond, terwijl de 'agromaterialen' de milieuvriendelijke grondstoffen en energiedragers in de toekomst zullen worden. Ook campings moeten verdwijnen. Natuurgebieden in de onder water gezette polders worden stiltegebieden, niet bestemd voor recreatie.

De Zeeuwen wordt wel verweten dat zij op emotionele gronden tegen zijn. Er zijn echter goede andere argumenten om natuurbehoud niet na te streven met polders onder water zetten. Het verdrag met Vlaanderen staat dat gelukkig niet in de weg.

    • Prof. J. Schijve