Kamer: geen lager maximum huurverhoging

DEN HAAG, 21 MAART. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet niets in de suggestie van de PvdA-fractie de maximale huurverhoging dit jaar van 6,5 naar 5,5 procent te verlagen.

VVD, CDA en D66 wensen vast te houden aan de afspraak die het kabinet eerder met de woningcorporaties over de huurstijgingen maakte. Dit hebben ze desgevraagd laten weten. Deze afspraak luidt dat corporaties een zekere vrijheid hebben bij het vaststellen van de huurverhogingen die per 1 juli ingaan. Voorwaarde is dat ze een gemiddelde huurstijging van ten minste 3,5 procent realiseren. De verhuurders zijn wel aan een maximum van 6,5 procent gebonden.

PvdA'er Duivesteijn vindt dat dit maximum omlaag moet, nu de Eerste Kamer deze week niet akkoord ging met het wetsvoorstel verhuurders te verplichten bij een huurstijging hoger dan 2,8 procent eerst met de huurders te overleggen. De Tweede Kamer had dit wetsvoorstel eerder dit jaar wel unaniem aanvaard. Zij wil nu van staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) een brief waarin hij uitlegt hoe hij alsnog tot een regeling voor de rechten van huurders denkt te komen.

Duivesteijn zegt dat de PvdA-fractie dit jaar alleen met een maximale huurverhoging van 6,5 procent akkoord is gegaan, omdat zij meende dat het wetsvoorstel ter versterking van de rechten van huurders het ook zou halen. Hij herinnert eraan dat het CDA er dezelfde redenering op nahield. Volgens CDA'er Biesheuvel daarentegen betekent het nu weer veranderen van de afgesproken huurstijging “dat je de sociale huursector gaat doldraaien”. Hij verwacht bovendien dat de corporaties op vrijwillige basis toch overleg zullen voeren met de huurders over de huurstijgingen. Jeekel (D66) denkt dat ook. Hij acht het “uitgesloten” dat de maximale huurverhoging nog omlaag gaat.

VVD'er Hofstra ziet evenmin iets in de suggestie van de PvdA. Hij vindt het te laat om de percentages voor de huurstijgingen van 1 juli nu nog ter discussie te stellen. Bovendien denkt hij dat een lager maximum contraproduktief zal werken, omdat andere huren dan weer meer moeten stijgen willen de corporaties toch aan een gemiddelde huurverhoging van 3,5 procent komen.

CDA en D66 vinden met de PvdA dat er wel iets moet worden gedaan aan de huurstijgingen in de particuliere sector. Particuliere verhuurders hebben volgens deze fracties de neiging om zonder overleg met hun huurders de maximaal toegestane huurverhoging door te voeren.