Hennep BV's

Van alle kanten wordt onze minister van Justitie bestookt. Drugs bijvoorbeeld, softdrugs daaronder begrepen. Daarvoor is in de Nederlandse verhoudingen in de eerste plaats de minister van Volksgezondheid verantwoordelijk maar de minister van Justitie krijgt af en toe een stevige tik mee. Van Chirac bijvoorbeeld, die het Nederlandse drugsbeleid 'schandalig' noemde, ondanks de publieke aanprijzing door onze minister van Justitie van het Nederlandse nederwiet. Politieke chantage, riepen onze Kamerleden, waarmee Chirac op zijn beurt de fatsoensregels overschrijdt.

Intussen maken coffeeshops mooie omzetten en de aanvoer is, dankzij de vlijt van 35.000 Nederlandse huistelers verzekerd. Dat telen mag eigenlijk niet - ook niet bij u thuis op het achterbalkon - maar de opsporing heeft volgens Sorgdragers eigen openbaar ministerie geen hoge prioriteit.

Prioriteit heeft wel het naar andere (nog softere) ministeries overhevelen van ambtenaren die de minister op het verkeerde been zetten. Dat lijkt aardig te lukken, zij het dat die andere ministeries niet iedereen willen overnemen.

Gebrek aan loyaliteit kan aan de ambtenaren van de afdeling Rechtspersonen (direktie bestuurszaken) niet worden verweten. De afdeling houdt zich bezig met het beoordelen van verzoeken tot het verlenen van een verklaring van geen bezwaar bij de oprichting van een BV of NV. Een hele klus want per jaar worden tienduizenden verzoeken ingediend. In de wet staat op welke gronden zo'n verklaring kan worden geweigerd. Dat kan bijvoorbeeld wanneer er “gelet op de voornemens of de antecedenten van de personen die het beleid van de vennootschap zullen bepalen of mede bepalen” gevaar bestaat dat de vennootschap zal worden gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden.

Vier verzoeken tot het verlenen van een verklaring van geen bezwaar werden in mei 1995 ingediend door 'E. Dronkers BV' E. Dronkers had dus al een BV - en nog twee andere, zo blijkt uit de stukken, met de soft klinkende namen Sensi Seed en Sensi Smile - maar hij wou er nog vier bij hebben: HempFlax Exploitatie, HempFlax Agro, HempFlax Verwerking en HempFlax Marketing. Doelstelling: teelt en verwerking voor industriële doeleinden van - onder meer - vezelhennep. Een lapje grond van 1000 ha is daarvoor beschikbaar. Op naam van de BV's i.o. is een EG-investeringssubsidie aangevraagd. Kent u de heer Dronkers? U zag hem maandagavond op tv als directeur van het Hasj Info Museum in Amsterdam. Uit de stukken blijkt dat tegen hem zeven maal proces-verbaal is opgemaakt wegens overtreding van de Opiumwet.

'Ziezo, duidelijke zaak' zal de afdeling hebben gedacht. 'Die verklaring wordt niet afgegeven! We zullen eens laten zien dat onze minister zich niet voor dit karretje laat spannen.'

Toch nog even vragen aan de procureur-generaal in Leeuwarden wat hij ervan vindt. Dat moet nu eenmaal volgens de ambtelijke richtlijnen. Een zorgvuldig geredigeerde brief aan de procureur-generaal wordt verzonden en per 14 november 1995 even zorgvuldig beantwoord. Helaas valt het antwoord tegen: het telen en verwerken van vezelhennep zijn legale activiteiten, waarvoor inderdaad de mogelijkheid van EG-subsidie bestaat. Vezelhennep is een belangrijke grondstof voor diverse industriële produkten. Het is niet of amper geschikt voor de produktie van softdrugs. Er is thans nog geen reden om aan te nemen dat de beoogde BV's zullen worden gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden. De processen-verbaal wegens overtreding van de opiumwet dateren van zeven jaar en langer geleden. Zij hebben waarschijnlijk te maken met de coffeeshop van Dronkers. Zij waren kennelijk niet zo ernstig dat zij een strafrechtelijk vervolg hebben gekregen. De heer Dronkers komt overigens in de justitiële documentatie uitsluitend voor terzake van overtreding van verkeersregels. De strafrechtelijke antecedenten van Dronkers zijn geen reden om reeds thans aan te nemen dat de BV's zullen fungeren als dekmantel voor ongeoorloofde activiteiten. De teelt en verwerking van vezelhennep is reeds in volle gang. De AID trof geen onregelmatigheden aan bij haar inspecties van de plantage.

Wat nu? Moet er straks in de krant staan dat de minister dit soort vezel-BV's toelaat? Dat nooit! We kunnen de minister niet in haar hemd laten staan. Weigeren dus, procureur-generaal of geen procureur-generaal!

Dronkers tekende onmiddellijk bezwaar aan tegen de weigering, maar de afdeling hield voet bij stuk. Wie a zegt moet ook b zeggen. De bezwaren van Dronkers tegen de weigering waren volgens de afdeling 'kennelijk ongegrond'. Helaas had de afdeling geen rekening gehouden met de rest van het abc. Die c staat dan voor het College van beroep voor het bedrijfsleven. Eerst de president. Die las de brief van de procureur-generaal en fronste zijn wenkbrauwen. Zou u niet bijdraaien? U hebt toch, gelet op de brief van de procureur-generaal, geen been om op te staan? Nee! riep de afdeling moedig.

De president schudde het hoofd en gelastte een met spoed te houden behandeling voor het voltallige College. Bij beschikking van 26 februari 1996 werd het beroep van Dronkers gegrond verklaard en de minister bevolen opnieuw te beslissen met inachtneming van hetgeen het college had overwogen. Wat vindt u? Moeten wij naar aanleiding van deze affaire de minister eren als de Jeanne d'Arc van de drugsbestrijding of staat zij nu toch - onbedoeld - in haar hemd? Sordrager moet opnieuw beslissen. Dronkers heeft alweer drie nieuwe verzoeken bij het College ingediend om de zaak te bespoedigen.

    • P. van Schilfgaarde