Samenlevingsvormen

André Haakmat verwijt in de krant van 12 maart de paarse politieke partijen dat zij alleen denken over tweepersoonsrelaties en niet verder, fundamenteel doordenken over andere samenlevingsvormen.

Voor de PvdA is dat echter wèl het geval. Voor andere partijen kan ik niet spreken, Maar de problematiek die Haakmat aansnijdt is van een fundamenteel àndere orde dan het onthouden van rechten aan bepaalde mensen vanwege hun geslacht. In dat geval is naar onze mening namelijk sprake van een vorm van discriminatie op grond van sekse. Mede in het licht van de Algemene Wet Gelijke Behandeling zien wij geen objectieve en redelijke rechtvaardiging voor dit onderscheid. De PvdA-fractie is van mening dat eerst deze fundamentele ongelijkheid met betrekking tot het huwelijk moet worden weggenomen, alvorens te beoordelen of meerpersoonsrelaties een bescherming zouden moeten krijgen. Immers, ook meerpersoonsrelaties doen zich voor bij hetero- èn homoseksuelen.

Niet alleen is in deze discussie van belang de vraag òf juridische bescherming van een meerpersoonsrelatie eigenlijk wel wenselijk is, maar ook hòe die relatiebescherming eruit zou moeten zien. Daarom wil de PvdA bij deze discussie ook de rechten en plichten, die nu automatisch aan het huwelijk zijn gekoppeld, tegen het licht houden.

Dit hele cluster van vraagstukken wordt een forse opgave voor de komende tijd, maar eerst moet een ongerechtvaardigd onderscheid tussen mensen op grond van hun geslacht worden weggenomen.

    • Mieke van der Burg
    • Lid Tweede-Kamerfractie Pvda