Scholen pleiten voor gedragscode inzake ontucht

DEN HAAG, 15 MAART. De schoolbesturen in het protestants-christelijk onderwijs willen een gedragscode voor het geval leerlingen het slachtoffer worden van ontucht. Volgens de overkoepelende organisatie BPCO is zo'n code beter dan een wettelijke meldingsplicht, zoals die geldt in het openbaar onderwijs.