'Bouwvakantie veel te collectief'; Brinkman: minder regels in bouw

DEN HAAG, 14 MAART. De bouwnijverheid als moderne bedrijfstak moet flexibeler worden en ze zal zich moeten ontdoen van starre en verouderde regels. Die boodschap droeg voorzitter Brinkman van het Algemeen Bouwverbond (AVBB) uit op het congres van zijn organisatie die gisteren haar vijftigjarig bestaan vierde.

Als concreet voorbeeld noemde Brinkman de bouwvakvakantie, die volgens hem veel te collectief is. In de zomer, als een school toch leeg staat, is dat een goed moment voor een verbouwing, en in zo'n geval zal het werk voor moeten gaan, aldus Brinkman. De vakbonden in de bouw staan zeer sceptisch tegenover pleidooien door de werkgevers voor meer flexibiliteit en deregulering als daar geen vaster dienstverband tegenover komt te staan.

Het AVBB wil met de vakbonden in gesprek komen over een nieuwe opzet van de CAO en heeft daartoe een voorzet gegeven in een brochure met de titel 'Samen werken aan nieuwe arbeidsverhoudingen'.

Het AVBB bepleit meer maatwerk. Regelingen moeten kunnen worden afgestemd op individuele bedrijven en werknemers. Het gevolg daarvan voor een nieuwe CAO is dat er meer afwijkingen van de collectieve regelingen mogelijk worden. Er zal veel meer gebruik gemaakt moeten worden van de zogenoemde A-bepalingen en B-bepalingen. Bij A-bepalingen staat de letter A voor algemeen. Die bepalingen gelden voor alle bedrijven en werknemers in de bedrijfstak. De specifieke B-bepalingen wijken daarvan af en gelden voor een of meer branches in de bedrijfstak, of zelfs voor individuele ondernemingen. Het kan in het laatste geval gaan om bepalingen over onder meer arbeidsduur, ploegenroosters, salarissen, toeslagen en het ouderenbeleid. De bouwwerkgevers wijzen in dit verband op de metaalindustrie en vooral op de havensector waar al veel met B-bepalingen wordt gewerkt.

Omdat de bouwnijverheid nogal eens te kampen heeft met een onregelmatige stroom opdrachten, wil het AVBB met de bonden overleggen over een andere aanpak van de arbeidsduur en de arbeidstijden. In de praktijk zouden dan meer vakantie- en roostervrije dagen gepland kunnen worden in een stillere periode. Op die manier zouden meer bouwvakkers vast in dienst kunnen blijven, aldus het AVBB. In de praktijk kunnen bouwvakkers nu nog snel in de WW belanden als opdrachten tijdelijk uitblijven.

Op het AVBB-congres pleitte prof. mr. P.F. van der Heijden voor het handhaven van een goede infrastructuur op het punt van de arbeidsverhoudingen in de bouw.