Grafiek

Grafiek: Administratieve lasten zijn voor bedrijven met 1 tot 10 werknemers het zwaarste. Per werknemer van bedrijven uit deze klasse bedragen de administratieve lasten gemiddeld 7.600 gulden per jaar. Voor bedrijven met 100 of meer werknemers bedraagt deze last nog slechts 1.300 gulden.

Administratieve lasten (op jaarbasis ruim 13 miljard gulden in Nederland) zijn kosten die gemaakt worden om aan verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving te voldoen.

Administratieve lasten vloeien voort uit het in dienst hebben van werknemers (met name de heffing loonbelasting en premies sociale verzekeringen) en lasten voor de bedrijfsuitoefening (vooral de heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting, BTW en accijnzen, en het uitgeven van jaarrekeningen). Als de bedrijven zich zouden kunnen beperken tot de in hun ogen noodzakelijke verplichtingen, zouden ze volgens het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf nog maar 5,4 miljard aan deze kosten maken.

    • Diederik van Erven Dorens