AVBB-voorman Brinkman ziet nog volop bouwruimte

ROTTERDAM, 13 MAART. Als vertegenwoordiger van het uitvoerend bouwbedrijfsleven heeft het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) de ruimtelijke uitdagingen van de 21-ste eeuw verkend. AVBB-voorzitter L.C. Brinkman hield het jubilerende congres voor: “Nederland is niet vol en Nederland is niet af, en vanuit die ambitie gaan de vaderlandse bouwers de komende tijd dus aan de slag.”

Een werkgroep van het AVBB heeft een rapport Ruimtelijke uitdagingen opgesteld, waarin het bestaande beleid ten aanzien van wonen en werken, verkeer en recreatie onder de loep is genomen.

In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is Nederland niet vol, aldus deze AVBB-verkenning. “Wel is het zo dat ruimte in Nederland als schaars wordt ervaren. In de beleving van velen lijkt welhaast iedere vierkante meter volgebouwd te zijn met woningen, winkelcentra, bedrijfsterreinen, gebouwen en infrastructuur.” Het AVBB stelt daar tegenover: “Er is geen cijfermatige onderbouwing voor deze stelling te geven. Noch absoluut, noch relatief is ons land volgebouwd. Van het totale grondopppervlak in Nederland is circa 14 procent bebouwd. De overige 86 procent bestaat uit agrarisch gebied, natuurgebied en bos.”

Het AVBB neemt in dit verband stelling tegen het VINEX -beleid. In het kader daarvan moeten dichtbij de grote steden nog honderdduizenden woningen worden gebouwd in dichtheden van 30 tot 35 woningen per hectare. “Dat betekent: compacte bouw. De woningen krijgen een kleine tuin, de openbare ruimte wordt beperkt, evenals de groenvoorzieningen. Een gevolg hiervan kan zijn dat mensen zich opgesloten gaan voelen in hun eigen leefomgeving. De kwaliteit van de leefomgeving wordt dan zo gering dat mensen hun woonomgeving als vol zullen ervaren. In de weekeinden zullen zij er dus weer op uit trekken om de ruimte terug te vinden.”

Volgens het AVBB is het helemaal niet nodig om overal in hoge dichtheden te bouwen. Bij een lagere dichtheid van 25 woningen per hectare, zoals de woonconsument van de toekomst die wenst, blijft de behoefte aan extra grond beperkt tot in totaal 24.000 tot 30.000 hectare tot het jaar 2035. De vraag is of de extra grond voor 600.000 tot 750.000 woningen bij een bevolkingstoename tot 17 miljoen inwoners ten koste gaat van waardevolle gebieden. De AVBB-werkgroep schrijft: “Het antwoord is neen. Nog geen twee procent van het huidige landbouwareaal hoeft onttrokken te worden.” De conclusie van de onderzoekers is dat er in Nederland ruimte genoeg is voor wonen, werken en recreëren, “ook in het Groene Hart”.

De onderzoekers pleiten er in dit verband wel voor dat nieuwbouw optimaal moet aansluiten op het bestaande openbaar vervoer en op het bestaande wegennet. “Lukraak bouwen aan de 'verkeerde' kant van de stad of op ontoegankelijke locaties leidt uitsluitend tot meer mobiliteit.”

De verstedelijking in de Randstad zou zich zoveel mogelijk moeten concentreren rond de ring van bestaande en nieuw aan te leggen (spoor)wegverbindingen.