CDA komt met eigen plan voor huursubsidie

DEN HAAG, 11 MAART. De CDA-fractie in de Tweede Kamer komt met een plan voor individuele huursubsidie dat voor de minima gunstiger zou uitwerken dan het plan van staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) of het alternatieve plan van de PvdA-fractie.

De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over een nieuw systeem voor de individuele huursubsidie, dat per 1 juli volgend jaar moet ingaan. In de CDA-fractie wordt morgen hierover een voorstel van het Kamerlid Biesheuvel besproken, waar de fractietop (Heerma, De Hoop Scheffer) zich al achter heeft gesteld.

Behalve CDA en PvdA zinnen ook VVD en D66 op wijzigingsvoorstellen voor de huursubsidie. De fracties voelen weinig voor het voorstel van Tommel om servicekosten niet meer te subsidiëren. Ook hebben zij problemen met de aanscherping van de vermogenstoets die Tommel wil. Alleenstaanden met een eigen vermogen van 28.000 gulden en gezinnen met een vermogen van 56.000 gulden dreigen daardoor hun recht op huursubsidie te verspelen.

Doel van het CDA-voorstel is dat huurders met een minimuminkomen niet meer dan vijftien procent netto aan huurlasten hoeven te besteden. Nu betalen zij, ondanks de huursubsidie, meestal meer dan twintig procent, tot uitschieters ver hierboven. Het CDA wil terug naar de vuistregel die gold toen de individuele huursubsidie werd ingevoerd. Die luidde dat huurders eenzesde tot eenzevende deel van hun inkomen aan huur mogen besteden. “De kerngedachte is dat vooraf wordt vastgesteld welk deel van het inkomen door een huishouden aan nettohuur mag worden uitgegeven”, aldus het CDA-voorstel.

Het CDA hanteert in zijn voorstel de grens van vijftien procent niet bij inkomens boven het minimum en ook niet wanneer huren boven een bepaald niveau komen. Bij de hogere huren pakt de huursubsidie in het CDA-voorstel daardoor in sommige gevallen lager uit dan in de plannen van Tommel of de PvdA-fractie. Het CDA vindt dat bij de bepaling van de hoogte van de huursubsidie moet worden gekeken naar het werkelijke inkomen. Het belastbare inkomen is niet in alle situaties een betrouwbare indicatie hiervoor, onder meer door de fiscale verschillen waarmee alleenstaanden ten opzichte van meerpersoonshuishoudens te maken hebben.

Volgens een eerste berekening pakken de plannen van de CDA-fractie 260 miljoen gulden per jaar duurder uit dan het voorstel van de staatssecretaris. Het CDA acht zich niet gebonden aan een bezuiniging van tweehonderd miljoen gulden die PvdA, VVD en D66 in hun regeerakkoord hebben afgesproken. Bovendien vindt het CDA - net als de PvdA-fractie - dat de meevallers die er de afgelopen jaren bij de huursubsidie zijn geweest voor hetzelfde doel moeten worden gebruikt. Het CDA beoogt verder met zijn voorstel het systeem te vereenvoudigen.