Leeuwarden is een stad met twee gezichten

LEEUWARDEN, 9 MAART. Dynamiek gaat in Leeuwarden samen met dreigend verval: Leeuwarden is een stad met twee gezichten. De werkloosheid is er het hoogst van Friesland (25 procent, negenduizend werklozen; ter vergelijking: Utrecht een stad met vier keer zoveel inwoners heeft er tienduizend), maar tegelijkertijd bezit het de meeste arbeidsplaatsen (45.000 op een bevolking van 86.000).

Aan de andere kant stapelen de maatschappelijke problemen zich op: de stad moet een groeiend aantal dak- en thuislozen opvangen en het aantal drugsverslaafden neemt toe. Uitkeringsgerechtigden, oudere allochtonen en werkloze jongeren raken in een isolement.

De provincie Friesland schiet haar hoofdstad nu te hulp. De Friese commissaris Hermans en de Leeuwarder burgemeester Apotheker ondertekenden gisteren een intentieverklaring om de positie van Leeuwarden economisch en sociaal te versterken. De sociaal-economische samenwerking moet voorkomen dat Leeuwarden verder afzakt, want dit kan catastrofale gevolgen hebben voor de hele provincie Friesland, aldus Apotheker en Hermans. Binnen een jaar moet er een overeenkomst op tafel liggen, waarin afspraken zijn gemaakt op alle beleidsterreinen. Zo komen er gezamenlijke projecten op het gebied van economie en werkgelegenheid, infrastructuur, welzijn, cultuur en onderwijs. De provincie belooft extra geld vrij te maken voor de aanpak van problemen in achterstandswijken en de opvang van verslaafden en dak- en thuislozen.

Ook de Stuurgroep Bestuurlijke Vernieuwing drong vorige maand in haar eindrapport al aan op een versterking van de Friese hoofdstad. Hoewel Leeuwarden enigszins excentrisch ligt - op Dokkum na is het de meest noordelijke stad - weet Apotheker dat verbeterde voorzieningen de stad extra aantrekkingskracht geven. De bedrijvigheid in Friesland wordt geconcentreerd in twee zones: een strook van 25 kilometer tussen Leeuwarden en Harlingen aan zee en bij Drachten-Heerenveen-Joure. De rest van Friesland blijft vrij van grijze bedrijfsterreinen en dus groen, mooi en rustig. En juist die factor zou bedrijven kunnen aantrekken, verwacht Apotheker.