Wethouders in Emmen treden gezamenlijk af

EMMEN, 7 MAART. De vijf wethouders van Emmen stellen hun functies beschikbaar, zodat de Emmer gemeenteraad een nieuw college kan vormen.

Burgemeester A. Lensen vraagt de raad volgende week dinsdag in een bijzondere openbare raadsvergadering het vertrouwen in hem uit te spreken. Als dit niet gebeurt, zal hij zich op zijn positie beraden.

De verklaring werd vanmiddag bekend gemaakt, nadat duidelijk was geworden dat het college niet langer het vertrouwen had van de raadsfracties. Zij vinden unaniem dat de positie van burgemeester A. Lensen en de vijf wethouders onhoudbaar is geworden. De partijen achtten hen politiek verantwoordelijk voor een door angst en intimidatie verziekt werkklimaat binnen het ambtenarenkorps.

Uit het onderzoeksrapport van bureau BCG, dat vorige week werd gepresenteerd, blijkt dat het college twee inmiddels op non-actief gezette directeuren te veel hun gang liet gaan. De beide managers hanteerden een arrogante en agressieve stijl van leidinggeven die leidde tot machtsmisbruik, schending van privacy en bedreiging.

PvdA en CDA verzochten de collegeleden, na extra ledenvergaderingen, hun portefeuilles beschikbaar te stellen. De ledenvergadering van de VVD-Emmen sloot zich gisteravond bij het standpunt van de beide andere partijen aan. Wel vindt ze dat VVD-wethouder H. Brummel (personeel) de kans moet krijgen zich in een raadsvergadering te verdedigen. Hij geniet nog enig vertrouwen binnen zijn fractie. De afdeling Emmen van de PvdA verwierp dinsdagavond op het nippertje (44 tegen 41 stemmen) een motie waarin de collegeleden werd gevraagd direct op te stappen. Volgens PvdA-afdelingsvoorzitter B. Arends, tevens raadslid in Emmen, kan het college lopende zaken afhandelen. “Daarom is gekozen voor de formulering van het beschikbaar stellen van de portefeuilles. Anders was de gemeente stuurloos geworden.”

Ook het CDA heeft het vertrouwen in het voltallige college opgezegd. De raadsfractie van het CDA vond dat Lensen kon aanblijven, mits hij al zijn inhoudelijke portefeuilles inleverde en zijn nevenfuncties neerlegde. De ledenvergadering was echter van mening dat Lensen niet kan aanblijven. Fractievoorzitter H. Lübbers verklaart dat Lensen, ondanks diens grote werklust en energie, achteraf gezien niet geschikt was leiding te geven aan een gemeente met een grote ambtelijke organisatie. Eerder al maakten D66, GroenLinks, SP en RPF/ GPV duidelijk dat B en W moesten opstappen.

Ook de positie van gemeentesecretaris P. Reuver (PvdA) lijkt onhoudbaar. Reuver was vier jaar wethouder van personeelszaken toen de problemen speelden. Vorig jaar benoemde de raad hem tot gemeentesecretaris. De PvdA-leden hebben Reuver aangeraden zich te bezinnen op zijn positie.

De raadscommissie personeel en organisatie komt vanavond onder voorzitterschap van J. Staatsen van het managementsbureau BCG bijeen om te praten over het plan van aanpak uit het rapport. Het college heeft beide in opspraak geraakte directeuren formeel de toegang tot het gemeentehuis ontzegd en is van plan hen formeel te schorsen.