Extreem rechts (1)

Met stijgende verbazing over het gebrek aan inzicht luister ik naar de discussies over de vraag of de burgemeester van Zwolle de demonstratie van uiterst rechts had moeten/mogen verbieden. De voorstanders van de demonstratie beroepen zich op het 'democratisch recht zijn mening te uiten'. Men vergeet daarbij één belangrijk ding: dat recht geldt voor degenen die de democratie, waaraan zij dat recht ontlenen, eerbiedigen. Dat doet uiterst rechts nu juist niet!

Het is toch absurd groepen op grond van democratische beginselen het recht te geven opvattingen uit te dragen die de democratie willen vernietigen. Democratie gaat ervan uit dat alle mensen gelijke rechten hebben, ongeacht afkomst, godsdienst, huidskleur etcetera.

In het Frans zegt men “pour discuter il faut être d'accord”. Dat betekent mijns inziens dat men het bij een discussie eens moet zijn over de grondslagen, over de spelregels, anders is er geen contact mogelijk en praat men langs elkaar heen. En juist door de tegenstelling in de uitgangspunten van uiterst rechts en democraten valt er met uiterst rechts niet te onderhandelen, zeker niet over democratische rechten.

Daarom meen ik dat openbare propagandistische optredens van uiterst rechts altijd moeten worden verboden, niettegenstaande het argument dat men bij openbaarheid deze groepen beter in het oog kan houden.

    • E. van Albada-Van Dien