Mensenrechten

De stelling van prof. Schermers in het Nederlands Juristenblad dat de voorgestelde 'koppelingswet' in strijd is met het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) leidt tot verdergaande consequenties dan hij aangeeft (NRC HANDELSBLAD, 16 februari).

Een illegale vreemdeling heeft krachtens de Vreemdelingenwet niet het recht om in Nederland te verblijven. Volgens Schermers heeft hij echter wel, wanneer hij zich in Nederland bevindt, recht op gezondheidszorg, onderwijs en “misschien zelfs bijstand”. De vraag is of hiermee niet ook de Vreemdelingenwet op losse schroeven wordt gezet.

Bij gezondheidszorg kan nog worden gedacht aan een (al dan niet) tijdelijke behandeling van een actute situatie, waarbij uitzetting gedurende die behandeling om humanitaire redenen achterwege dient te blijven. Maar geldt dat ook voor de vreemdeling die illegaal Nederland binnenreist en zich wendt tot een school met de mededeling dat hij gedurende een tiental jaren onderwijs wenst te volgen? Hem kan dat volgens Schermers niet worden ontzegd, waarmee de vreemdeling zich dus op oneigenlijke wijze een langdurig verblijfsrecht kan verwerven. Want om hem dat te ontzeggen, zou hem tevens van zijn recht op scholing beroven.

Helemaal bijzonder wordt het wanneer de zich illegaal in Nederland bevindende vreemdeling zich op bijstand beroept. Ook dit kan hem volgens Schermers “misschien” niet worden ontzegd, want discriminatoir en eventueel in strijd met artikel 8 EVRM. Niet alleen verwerft de illegale vreemdeling zich dus een min of meer permanent verblijfsrecht, maar hij wordt er nog voor betaald ook. Een niet te missen kans, dunkt mij.

    • D.W. Blaisse